Lygybės planai

Vilniaus apygardos teismas

Vilniaus apygardos teismas yra įsipareigojęs veikti socialiai atsakingai, būti bendruomeniškas ir vadovautis ne tik nešališkumu bei teisingumu, bet ir žmogaus teisių principais.

Teismo darbuotojų teisės ir pareigos yra apibrėžtos vidiniuose reglamentuose užtikrinant lygiateisį įdarbinimą bei garantuojant lygias galimybes paaukštinimo ir atlygio srityse, o profesinė etika įpareigoja nediskriminuoti žmonių jokiais pagrindais. Vilniaus apygardos teismas taip pat prieinamas žmonėms turintiems negalią. Teismas yra pasitvirtinęs lygių galimybių politiką bei jos įgyvendinimo planą, kurio tikslas užtikrinti, kad su besikreipiančiais dėl darbo asmenimis ir jau esamais darbuotojais bus elgiamasi vienodai ir kad darbo santykiuose bus užtikrinami lygių galimybių principai ir darbuotojų teisės neteikiant nei vienam privilegijų dėl lyties, tautybės, kalbos ar kitų pagrindų. Teisme taip pat įkurta lygių galimybių grupė koordinuojanti ir prižiūrinti Vilniaus apygardos teismo lygių galimybių politikos įgyvendinimą bei kartu su darbo taryba teikianti siūlymus. Vilniaus apygardos teismas stengiasi įtraukti visus teismo darbuotojus į lygių galimybių iniciatyvos viešinant informaciją, skatinant dalyvauti mokymuose lygių galimybių temomis bei atliekant darbuotojų apklausas.

Vilniaus apygardos teismas darbo skelbimuose naudoja nediskriminuojančius kriterijus bei užtikrina darbuotojų atranką paremtą objektyvumu. Atrankos metu užtikrinama įvairi komisijos sudėtis (skirtingų pareigybių, skirtingos lyties, amžiaus ir kitų asmens tapatybės bruožų, susipažinę su lygių galimybių reglamentais teismo darbuotojai), visiems kandidatams užduodami lygiaverčiai klausimai nesusiję su jų asmens bruožais, dėmesys skiriamas kandidatų kompetencijoms.

Įstaigoje taip pat veikia pranešimų apie diskriminaciją sistema bei užtikrinamas nešališkas skundų nagrinėjimo mechanizmas apimantis konfidencialumą bei galimybę dėl diskriminavimo, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo kreiptis anonimiškai.

Teismas imasi priemonių užtikrinti lanksčias darbo sąlygas taip padedant darbuotojams derinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Įstaigoje vykdoma mentorystės programa grįžusiems į darbą po ilgo laiko, įvesta lankstaus darbo režimo galimybė šeiminių arba su artimųjų globa susijusių įsipareigojimų turintiems darbuotojams. Vilniaus apygardos teismas bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba yra įdarbinęs socialiai pažeidžiamus asmenis.