Lygybės planai

D.U.K

Naujasis Darbo kodeksas įtvirtino darbdaviui pareigas, susijusias su lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimu. Darbdavys turi užtikrinti, kad įgyvendins šiuos principus kiekvienoje su darbo santykiais susijusioje srityje, įskaitant, bet neapsiribojant, įdarbinimu, darbo užmokesčiu, darbo vertinimu, profesiniu tobulėjimu. 

Išsamiau apie darbdavio pareigas skaitykite leidinyje Lygios galimybės darbovietėje. Vadovas darbdaviams 2020“.

Pareiga įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus taikoma visiems darbdaviams. Daugiau nei 50 darbuotojų samdantiems darbdaviams taikoma pareiga priimti ir darbovietėje paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir jos įgyvendinimo priežiūros priemones.

Siekdami (-os) įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus, turėtumėte:

  • peržiūrėti darbuotojų paieškos, atrankos, darbo vertinimo, paaukštinimų, darbo užmokesčio, atleidimo politikas ir užtikrinti, kad jos atitinka iš Darbo kodekso ir kitų lygias galimybes reglamentuojančių įstatymų kylančius reikalavimus;
  • peržiūrėti įmonės, įstaigos arba organizacijos vidaus tvarkas, elgesio kodeksus ir taisykles, siekiant užtikrinti, kad jų nuostatos atitinka aktualių įstatymų reikalavimus;
  • jeigu samdote daugiau nei 50 darbuotojų, priimti ir paskelbti įmonės, įstaigos arba organizacijos lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo bei įgyvendinimo priežiūros priemones;
  • Imtis visų būtinų priemonių psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti ir informaciją apie jas paskelbti įprastais darbovietėje būdais.

Išsamiau apie tai, kaip įgyvendinti darbdavio (-ės) pareigas lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje žr. svetainės skiltyje „Ištekliai darbdaviams“ ir leidinyje Lygios galimybės darbovietėje. Vadovas darbdaviams 2020“.  

Įmonės, įstaigos arba organizacijos lygių galimybių politika yra dokumentas, kuriuo įmonė, įstaiga arba organizacija įsipareigoja įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus visose su darbo santykiais susijusiose srityse.

Lygias galimybes reglamentuojantys įstatymai nenumato privalomų reikalavimų lygių galimybių politikai. Tai gali būti tiek teisine kalba parengtas dokumentas, tiek viešo laiško forma išplatintas įsipareigojimas. Nepaisant pasirinktos formos, lygių galimybių politika turėtų apimti kelis esminius aspektus, tokius kaip sąvokų apibrėžimas, skundų pateikimo tvarka, darbdavio įsipareigojimas įgyvendinti šią politiką, ir kt.

Plačiau apie tai – skyrelyje „Lygių galimybių politika“.

Diskriminacija yra laikomas skirtingas žmonių traktavimas panašioje situacijoje įstatymų draudžiamais pagrindais, pavyzdžiui, dėl jo lyties, amžiaus, negalios ar kito įstatymų saugomo asmens tapatybės bruožo. Išsamiau apie tai, kaip gali pasireikšti diskriminacija, skaitykite skyrelyje „Diskriminacijos formos“.

Tinkamas darbo sąlygų sudarymas – tai tokie būtini ir tinkami pakeitimai, kurie leistų negalią turintiems žmonėms:

  • turėti vienodas galimybes įsidarbinti;
  • atlikti darbo funkcijas;
  • turėti vienodas paaukštinimo pareigose galimybes;
  • turėti vienodas mokymosi galimybes.
  •  

Tai gali būti darbo vietos, patalpų, darbo priemonių, darbo laiko pritaikymas bei kiti sprendimai. Daugiau apie sąlygų sudarymą skaitykite leidiniuose „Tinkamas sąlygų pritaikymas žmonėms su negalia ir Lygios galimybės darbovietėje. Vadovas darbdaviams 2020“. 

Konsultuotis lygių galimybių įgyvendinimo darbo santykiuose klausimais galite su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.