Lygybės planai

Darbdavio (-ės) pareiga

Tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus darbdaviai (-ės) turi pareigą įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus visose su darbo santykiais susijusiose srityse. Tačiau ką tai darbdaviams (-ėms) reiškia praktikoje?

Visų pirma, tai reiškia pareigą nediskriminuoti. Taip pat tai reiškia užtikrinti, kad niekas iš darbuotojų nepatirs nurodymo diskriminuoti, priekabiavimo arba seksualinio priekabiavimo.

Kiekvienas (-a) darbdavys (-ė) privalo užtikrinti, kad darbuotojai (-os) nebus diskriminuojami (-os):

Daugiau nei 50 darbuotojų samdantys (-čios) darbdaviai (-ės) turi imtis ir papildomų priemonių – priimti ir paskelbti įmonės, įstaigos arba organizacijos lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo priemones, taip pat paskelbti informaciją apie tai, kaip bus prižiūrimas šios politikos įgyvendinimas. Daugiau informacijos rasite „Lygių galimybių politikos diegimas organizacijose“. 

Meniu kairėje pateikiama esminė informacija kiekvienam (-ai) darbdaviui (-ei) apie  diskriminacijos darbo santykiuose prevenciją ir praktines priemones lygių galimybių įgyvendinimui įvairiose darbo santykių srityse.

Naudingi ištekliai

Lygios galimybės darbovietėje. Vadovas darbdaviams 2020
Šiame vadove paaiškinama, kas yra diskriminacija bei kaip darbdaviai (-ės) turėtų organizuoti savo veiklą, kad atitiktų lygias galimybes reguliuojančių įstatymų reikalavimus. Vadove pateikiami praktiniai patarimai, kaip užtikrinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą šiose darbo santykių srityse: priimant į darbą, sudarant vienodas darbo sąlygas ir profesinio tobulėjimo galimybes, vertinant atliekamą darbą, mokant darbo užmokestį, pritaikant darbo sąlygas žmonėms su negalia, vykdant diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo prevenciją ir pan.

Lygių galimybių diegimas organizacijose
Šiame leidinyje pateikiama informacija apie lygių galimybių politikos bei lygybės plano tikslus ir patarimai, kaip sėkmingai ir kokybiškai parengti šiuos dokumentus.

Tinkamas sąlygų pritaikymas žmonėms su negalia – kaip tai įgyvendinti darbovietėje
Šiame leidinyje aprašytos darbdavio (-ės) pareigos užtikrinant lygias galimybes negalią turintiems (-čioms) darbuotojams (-oms) bei pateikiami praktiniai patarimai, kaip darbovietėje sudaryti tinkamas sąlygas žmonėms su negalia.

Psichikos sveikata darbe
Leidinyje akcentuojama psichikos sveikatos svarba, paaiškinama dėmesio šiai sričiai nauda darbuotojams (-oms) ir organizacijoms, pabrėžiama darbo aplinkos įtaka psichikos sveikatai bei pateikiami patarimai darbdaviams (-ėms), kaip sukurti psichikos sveikatai palankią darbovietę ir sustiprinti psichikos sveikatą organizacijoje.