Lygybės planai

Darbo laikas

Priimant sprendimus dėl darbuotojų darbo laiko trukmės, darbo valandų, lankstaus darbo galimybių, privalomų arba papildomų atostogų ir kitų su darbo režimu susijusių galimybių, negalima diskriminuoti dėl jų amžiaus, lyties, negalios ir kitų tapatybės bruožų.

Pavyzdžiui, darbdavys atvirai reiškia nepalankią nuomonę apie vyrus, einančius tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų, nes, jo manymu, vyrams tai nėra taip svarbu. Toks darbdavio požiūris gali atgrasyti organizacijoje dirbančius vyrus nuo pasinaudojimo savo teise į tėvystės ar vaiko priežiūros atostogas.

Nediskriminavimo principo užtikrinimas reiškia darbo laiko ir darbo valandų pritaikymą pagal darbuotojų poreikius.

Pavyzdžiui, jei darbdavys nustato nelankstų darbo režimą, kai visiems darbuotojams visą pamainos laiką privaloma būti darbovietėje vienodu nustatytu laiku, ir nesutinka susitarti su darbuotojais dėl individualių darbo laiko režimų, darbuotojai kurie augina vaikus vieni, galėtų atsidurti mažiau palankioje situacijoje. 

Kadangi daugumą tokių darbuotojų paprastai sudaro moterys, toks darbdavio sprendimas galėtų prilygti netiesioginei diskriminacijai lyties pagrindu. Toks sprendimas galėtų sukelti sunkumų ir darbuotojams su negalia ar darbuotojams, norintiems laisvai užsiimti religine praktika. 

Lankstus darbo laiko organizavimas apibūdina alternatyvias darbo formas, kurios palengvina profesinio bei asmeninio gyvenimo derinimą, suteikia erdvės kitiems asmeniniams įsipareigojimams, taip pat mažina stresą, gerina mikroklimatą.

Dažnai taikomos šios lanksčios darbo sąlygos: 

Patarimai