Lygybės planai

Europos teisės aktai

1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

Pažymėtina, kad Europos regionui efektyviausias žmogaus teisių užtikrinimo mechanizmas yra įtvirtintas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (EŽTK). EŽTK 14 str. įtvirtina diskriminacijos draudimą ir garantuoja asmenų lygybę: „Naudojimasis šioje Konvencijoje pripažintomis teisėmis ir laisvėmis yra užtikrinamas be jokios diskriminacijos dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitais pagrindais.“  Šiame dokumente galimos diskriminacijos pagrindų sąrašas nėra baigtinis.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba priėmė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime Nicoje. Minėtoje Chartijoje įtvirtinamos pilietinės, politinės, ekonominės ir socialinės piliečių ir kitų asmenų, gyvenančių Europos Sąjungos teritorijoje, teisės. Chartijos 20 str. skelbiama, kad „visi yra lygūs prieš įstatymą“, o 21 str. 1 dalimi „draudžiama bet kokia diskriminacija, ypač dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos.

Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės

Šios direktyvos tikslas – sukurti kovos su diskriminacija dėl rasės ar etninės priklausomybės sistemą siekiant valstybėse narėse įgyvendinti vienodo požiūrio principą. Taigi Rasių lygybės direktyva taikoma, kai pažeidžiamas asmenų lygybės nepaisant rasinės priklausomybės ar etninės kilmės principas.

Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus

Šios direktyvos tikslas yra nustatyti kovos su diskriminacija dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus siekiant valstybėse narėse įgyvendinti vienodo požiūrio principą.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai (-os) galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis

Direktyvos preambulės 3 punkte nurodyta, kad pagal laisvo darbuotojų judėjimo principą kiekvienam (-ai) Sąjungos piliečiui, nepriklausomai nuo jo / jos gyvenamosios vietos, suteikiama teisė laisvai persikelti į kitą valstybę narę tam, kad dirbtų ir (arba) apsigyventų joje darbo tikslu. Pagal šį principą darbuotojai (-os) apsaugomi (-os) nuo diskriminavimo dėl pilietybės, susijusio su galimybe įsidarbinti, įdarbinimo ir darbo sąlygomis, ypač darbo užmokesčiu, atleidimu iš darbo, taip pat mokesčių ir socialinėmis lengvatomis, užtikrinant vienodą požiūrį į juos pagal nacionalinę teisę, praktiką ir kolektyvinius susitarimus, palyginti su tos valstybės narės piliečiais.

Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo

Šios direktyvos tikslas užtikrinti geresnę nėščių, neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų darbo saugą ir profesinę sveikatą. Direktyvoje nustatytas draudimas įpareigoti nėščias ar neseniai pagimdžiusias darbuotojas dirbti nakties metu, taip pat nustatytos garantijos nėščiosioms moterims nuvykti apžiūroms pas gydytoją, neprarandant atlyginimo. Pagal Direktyvos nuostatas darbuotojos turi teisę į bent 14 savaičių nepertraukiamas motinystės atostogas prieš ir (arba) po gimdymo, į kurias turi įeiti bent dviejų savaičių privalomos motinystės atostogos prieš ir (arba) po gimdymo. Akcentuojamas draudimas atleisti iš darbo nuo nėštumo pradžios iki motinystės atostogų pabaigos, išskyrus su jų padėtimi (nėštumu, motinyste) nesusijusius išskirtinius atvejus, nustatytus pagal nacionalinės teisės aktus.

Tarybos direktyva 96/34/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl tėvystės atostogų, sudaryto tarp  UNICE, CEEP ir ETUC

Direktyvos tikslas – nustatyti minimalius reikalavimus, kurių paskirtis yra suderinti dirbančių tėvų tėvystės ir profesinės veiklos įsipareigojimus. Direktyva taikoma visiems darbuotojams (-oms), vyrams ir moterims, dirbantiems (-čioms) pagal darbo sutartis arba turintiems (-čioms) kitokius darbo santykius. Pagal Direktyvos nuostatas, pasibaigus tėvystės atostogoms, darbuotojai turi teisę grįžti į tą patį darbą arba, jeigu tai neįmanoma, į jam prilygstantį ar panašų darbą, atitinkantį jų darbo sutartį arba darbo santykius.

Tarybos direktyva 96/97/EB iš dalies keičianti Direktyvą 86/378/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose

Direktyvos tikslas – įgyvendinti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris socialinės apsaugos srityje.  Ši direktyva taikoma dirbantiems asmenims, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis, asmenis, kurių veiklą nutraukia liga, motinystė, nelaimingas atsitikimas ar priverstinis nedarbas, ir darbo ieškančius asmenis, taip pat į pensiją išėjusius asmenis ar darbingumo netekusius asmenis bei jų vardu veikiančius asmenis, vadovaujantis nacionalinės teisės aktais ir (arba) nacionaline praktika. Ši direktyva taikoma socialinės apsaugos ir paramos sistemoms, kurios apsaugo nuo šių rizikų: ligos, senatvės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, bedarbystės, nedarbo. Direktyva netaikoma: nustatant amžių senatvės ir ištarnauto laiko pensijoms bei su tuo susijusioms išmokoms gauti; pensijų sistemoms, kurios taikomos vaikus išauginusiems asmenims.

Tarybos direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo

Šios direktyvos tikslas – sukurti sistemą kovai su diskriminacija dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir tiekti prekes bei teikti paslaugas, įskaitant draudimo paslaugas. Direktyva taikoma prekių ir paslaugų teikimo srityje.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija)

Direktyvos nuostatos taikomos šiose srityse: galimybių įsidarbinti, įskaitant paaukštinimą, ir siekti profesinio mokymo; darbo sąlygų, įskaitant užmokestį; profesinių socialinės apsaugos sistemų; narystės ir dalyvavimo darbuotojų ar darbdavių organizacijose ar kitose organizacijose, kurių nariai turi tam tikrą profesiją, įskaitant tokių  organizacijų teikiamą naudą.

Direktyvoje vartojamos sąvokos: tiesioginė diskriminacija, netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas dėl lyties, seksualinis priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti – taip pat laikomas diskriminacija. Direktyvoje apibrėžiamas ir darbo užmokestis – įprastinis pagrindinis arba minimalus darbo užmokestis arba alga ir bet koks kitas atlygis grynaisiais arba natūra, kurį darbuotojas (-a) tiesiogiai arba netiesiogiai gauna iš darbdavio (-ės) už savo darbą.

Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius (-as) vyrus ir moteris principo taikymo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 86/613/EEB 

Ši direktyva taikoma savarankiškai dirbantiems asmenims, besiverčiantiems pelną duodančia veikla, įskaitant ūkininkus ir laisvųjų profesijų narius; sutuoktiniams (-ėms), kurie (-os) prisideda prie savarankiškai dirbančio asmens veiklos ir vykdo tuos pačius arba pagalbinius darbus.