Lygybės planai

Atleidimas iš darbo

Atleidžiant darbuotoją, negalima remtis diskriminaciniais pagrindais. Atleidimo procedūra taip pat negali diskriminuoti darbuotojų dėl jų lyties, amžiaus, negalios ir kitų tapatybės bruožų. 

Kaip gali pasireikšti diskriminacija atleidžiant iš darbo?

Išimtys gali būti taikomos tais atvejais, kai darbo pobūdis reikalauja, jog darbuotojas atitiktų amžiaus ir fizinės sveikatos reikalavimus, būtinus darbo funkcijoms atlikti.

Atleidimą iš darbo reglamentuoja atskiros Darbo kodekso normos. Jas taikydami atsiminkite, kad, nepaisant atleidimo priežasčių, negalite diskriminuoti darbuotojo įstatymų draudžiamais pagrindais. 

Darbo kodeksas numato, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos dėl darbuotojo priekabiavimo dėl lyties ar seksualinio priekabiavimo, diskriminacinio pobūdžio veiksmų ar garbės ir orumo pažeidimo kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje. (Darbo kodekso 58 straipsnio 3 dalis, 4 punktas). 

Patyrę diskriminaciją atleidžiant iš darbo, darbuotojai turi teisę kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, teismą bei Darbo ginčų komisiją

[1] Equality and Human Rights Commission, Equality Act Guidance. (2016). What equality means for you as an employer: dismissal, redundancy, retirement and after a worker has left. Nuoroda: https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/what-equality-law-means-you-employer-dismissal-redundancy-retirement-and-after