Lygybės planai

SĮ „Susisiekimo paslaugos“

susisiekimo logo

Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ yra lygias galimybes užtikrinantis darbdavys.

Įmonėje yra patvirtinta Lygių galimybių politika (Įsakymas Dėl lygių galimybių politikos patvirtinimo), kurioje įtvirtintos lygias galimybes užtikrinančios priemonės. Politikoje nustatyta, jog darbuotojai į darbą priimami atsižvelgiant tik į jų patirtį ir kvalifikaciją, o darbo skelbimai turi būti nediskriminuojantys ir vieši. Įmonė yra įsipareigojusi visiems darbuotojams sudaryti vienodas darbo sąlygas, kiek tai įmanoma pagal darbuotojo darbo specifiką, taip pat galimybes tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbinės patirties, taip pat teikti darbuotojams vienodas lengvatas.

Darbuotojų apsauga nuo diskriminacijos ir lygių galimybių pažeidimo yra užtikrinta per galimybę pranešti apie diskriminaciją ir priekabiavimą anonimiškai, užtikrinant pranešėjų konfidencialumą. Įmonėje gali būti nustatomos papildomos pertraukos darbuotojams su negalia, nėščiosioms, neseniai pagimdžiusioms moterims, senatvės pensininkams ir kitiems darbuotojams, kuriems pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl jų sveikatos turi būti įgyvendintos jų darbo ir poilsio režimo rekomendacijos.

Įmonė kasmet išsikelia lygių galimybių prioritetus Lygių galimybių politikos priemonių plane. Šiame plane numatytos tokios priemonės kaip palankaus darbuotojams darbo laiko ir formos užtikrinimas, darbuotojų apklausa apie lygių galimybių įgyvendinimą, darbo užmokesčio atotrūkio auditas, lygių galimybių mokymai ir edukaciniai renginiai, iš vaiko priežiūros atostogų grįžusių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, darbo sąlygų pritaikymas darbuotojams, turintiems negalią ir kt. Dėl Lygių galimybių politikos priemonių plano buvo konsultuojamasi su darbuotojų atstovais.

Įmonėje darbuotojai įdarbinami nediskriminuojant pagal lytį, amžių ar kitas su darbu nesusijusias savybes. Darbuotojai atsirenkami pagal jų kompetencijas ir pareigybės reikalavimų atitikimą, dažniausiai viešai skelbiant atrankas ir konkursus. Darbo skelbimuose įmonė nurodo, kad užtikrina lygias galimybes ir sudaro galimybę dalinai dirbti nuotoliniu būdu.

Įmonėje kasmet organizuojami mokymai darbuotojams lygių galimybių tema, siekiant didinti darbuotojų sąmoningumą. Vadovai ir darbuotojai kviečiami dalyvauti renginiuose apie lygias galimybes.

2019 metais įmonei suteikti 3 „Lygių galimybių sparnai“ iš galimų 3. Šios iniciatyvos tikslas yra įvertinti prisijungusių įmonių pasiekimus lygių galimybių srityje ir tokiu būdu komunikuoti, jog įmonė užtikrina lygias galimybes darbe.

Įmonė yra pateikusi paraišką prisijungti prie Įvairovės chartijoshttp://www.ivairove.lt