Lygybės planai

UAB „Reitan Convenience Lithuania“

wing2
RCL

UAB „Reitan Convenience Lithuania“ turi pasitvirtinusi įmonės lygių galimybių politiką, numatančią bendrovės įsipareigojimą užtikrinti lygias galimybes visiems darbuotojams. Ši politika taikoma visuose bendrovėje vykstančiuose procesuose, įskaitant, bet neapsiribojant, naujų darbuotojų atranką, įdarbinimą, darbo apmokėjimą, kvalifikacijos kėlimą, paaukštinimą pareigose.

Atrenkant naujus darbuotojus, bendrovėje vadovaujamasi objektyvumo ir nešališkumo principais, siekiant atrankos procese išvengti bet kokios diskriminacijos. Įmonėje vykdomi personalo skyriaus ir vadovų mokymai apie nediskriminavimą atrankoje, darbo užmokesčio, priedų klausimuose, karjeroje. Įmonės darbuotojai turi galimybę anonimiškai arba įvardindami savo tapatybę suteikti atgalinį ryšį, pasiūlyti patobulinimų įmonės veikloje, pranešti apie diskriminaciją telefonu arba elektroniniu būdu. Įmonėje užtikrinama skaidri, efektyvi ir nešališka skundų dėl diskriminacijos nagrinėjimo procedūra. Lygių galimybių principai yra integruoti ir bendrovės Vidaus darbo tvarkos taisyklėse.

UAB „Reitan Convenience Lithuania“ yra pasirašiusi Įvairovės chartiją, planuoja tapti šios asociacijos nariais. Bendrovė jau keletą metų bendradarbiauja su organizacija SOPA, įdarbindama vyresnio amžiaus žmones, taip pat dalyvauja DUOday projekte. UAB „Reitan Convenience Lithuania“ dažnai yra pirmasis darbas jaunimui, kadangi priimama ir be patirties. Įmonė yra turėjusi projektą, kurio metu sukūrė darbo vietą neįgaliam asmeniui. Vyresni darbuotojai įmonėje taip pat laukiami, jiems sudaromos patogios sąlygos dirbti, pavyzdžiui, lankstus darbo grafikas.

Bendrovės vadovai ir darbuotojai dalyvauja mokymuose apie nediskriminavimą ir nepriekabiavimą, SOPA iniciatyvoje, o DUOday, kuri vyks šiemet, planuojama įtraukti administracijos darbuotojus. Įmonės viduje  –  turint laisvą poziciją įmonėje, vidaus darbuotojai gali pretenduoti, neatsižvelgiant į jų lytį, amžių ir pan. – renkamasi tik pagal turimą kvalifikaciją, patirtį.