Lygybės planai

Kaip veikia „Lygių galimybių sparnai“?

Organizacija, norėdama prisijungti prie standarto, turi užpildyti anketą, pagal kurią ekspertai vertins, kiek lygių galimybių kriterijų atitinkama. Už juos bus suteikiami lygių galimybių sparnai. Kuo daugiau lygias galimybes užtikrinančių priemonių organizacijoje turite, tuo daugiau sparnų galite surinkti. 

Vieneri sparnai – Jūsų organizacija įgyvendina pagrindinius lygių galimybių reikalavimus.

Dveji sparnai – Jūsų organizacija yra integravusi lygių galimybių principus į savo veiklą. 

Treji sparnai – Jūsų organizacija kuria lygioms galimybėms palankią organizacijos kultūrą ir ją aktyviai skatina. 

Norint gauti atitinkamą skaičių sparnų, reikia atitikti visus keturis toje sparnų kategorijoje numatytus kriterijus.

Kiekvienas sparnas yra organizacijos pripažinimo ženklas, siekiant lyderystės lygių galimybių srityje.

Vertinimo kriterijai

JŪSŲ ORGANIZACIJAI SUTEIKTIJŪSŲ ORGANIZACIJAI SUTEIKTIJŪSŲ ORGANIZACIJAI SUTEIKTI


Organizacija turi pasitvirtinusi lygių galimybių politiką ir ja supažindinusi darbuotojus


Organizacijoje yra paskirtas asmuo arba asmenų grupė, atsakingi už lygių galimybių įgyvendinimą


Organizacija turi išsikėlusi lygių galimybių srities prioritetus (pvz., darbo užmokesčio atotrūkio mažinimas, darbuotojų su negalia įtrauktis ir pan.)


Organizacija, atrinkdama ir vertindama darbuotojus, vadovaujasi objektyviais kriterijais


Organizacija yra integravusi nediskriminavimo ir lygių galimybių principus savo vidinėse tvarkose ir procedūrose


Organizacija turi Lygybės planą, kuriame numatytos lygias galimybes skatinančios priemonės, arba tokios priemonės yra įtrauktos į kitus strateginius organizacijos planavimo dokumentus


Organizacijoje yra galimybė pranešti apie diskriminaciją arba priekabiavimą


Organizacija yra įgyvendinusi bent vieną lygioms galimybėms skirtą iniciatyvą


Organizacija turi skaidrią ir darbuotojams viešai prieinamą darbo užmokesčio sistemą.


Organizacija turi nešališką darbuotojų skundų nagrinėjimo procedūrą.


Organizacija viešai prisistato kaip lygių galimybių darbdavys.


Organizacija įtraukia darbuotojus ir vadovus į lygių galimybių įgyvendinimo iniciatyvas.

Kilus klausimams dėl kriterijų ar anketos pildymo, kviečiame konsultuotis su lygių galimybių specialiste:
-Vilma Gabrieliūte (el. paštu vilma.gabrieliute@lygybe.lt).