Lygybės planai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje yra ugdomas platesnis žmogaus teisių suvokimas, pagarba įvairovei ir nepakantumas diskriminacijai dėl lyties, kilmės, religijos, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitų tapatybės bruožų.

Siekdama būti lygias galimybes skatinančia darboviete, Savivaldybė yra patvirtinusi ir šiuo metu įgyvendina vidinę strategiją – „Lygių galimybių politiką“. 2021–2022 metų veiksmų plane yra numačiusi priemones, skirtas vyrų ir moterų lygybės principams užtikrinti bei darbo sąlygų kokybės gerinimui Savivaldybės administracijoje.

Darbovietėje įgyvendinamos lygias galimybes skatinančios iniciatyvos:

Darbuotojų atrankose ir vertinimuose yra vadovaujamasi tik objektyviais ir neutraliais kriterijais, atsižvelgiama į lygių galimybių principus. Darbo skelbimuose nurodomi tik būtini darbo funkcijoms atlikti reikalavimai (patirtis, išsilavinimas, kompetencijų lygiai). Įdarbinimo pokalbio metu kandidatai (-ės) nėra diskriminuojami (-os) dėl tapatybės bruožų. Šis principas yra įtvirtintas Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėse.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra sukūrusi skaidrią darbo užmokesčio sistemą. Informacija apie ją yra prieinama visiems (-oms) darbuotojams (-oms), laikantis konfidencialumo ir skaidrumo principų.

2021 metais buvo įdiegta anoniminių pranešimų skiltis apie diskriminacijos ir priekabiavimo atvejus, visa informacija yra lengvai prieinama Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje. Užtikrinamas nešališkas skundų nagrinėjimo mechanizmas laikantis konfidencialumo ir anonimiškumo. Visi Savivaldybės administracijos darbuotojai  yra susipažinę su Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu, rengiant teisės aktus, juo yra remiamasi. Taip pat Savivaldybės administracija yra paskyrusi už lygių galimybių įgyvendinimą atsakingą asmenį.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra įtraukusi nediskriminavimo ir lygių galimybių principus į savo vidines procedūras, tokias kaip: administracijos vidaus tvarkos taisykles, priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo prevencijos taisykles, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos etikos taisykles.

Vadovai (-ės) bei darbuotojos (-ai) nuolat gilina savo sąmoningumą lygių galimybių tema dalyvaudami nuotoliniuose mokymuose bei konferencijose tokiomis temomis kaip: mobingas, kova su smurtu lyties pagrindu, prekyba žmonėmis, lyties aspekto integravimas į paslaugų teikimo sritį ir pan.