Lygybės planai

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitete siekiama kurti tokią aplinką, kurioje studentai, darbuotojai, Universiteto svečiai  puoselėja individualumą ir įvairovę, jaučiasi priimti, gerbiami, saugūs ir gali tokioje aplinkoje visapusiškai išpildyti, išnaudoti savo potencialą.

Vilniaus universitete yra pasitvirtinta Įvairovės ir lygių galimybių strategija 2020–2025 metams – pirmoji tokia strategija tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų. Strategijos įgyvendinimo plane 2020–2021 m. daug dėmesio skiriama studentų su negalia įtraukčiai, lyčių lygybei ir kultūrinės įvairovės bendruomenėje puoselėjimui.

Universitete siekiama kurti ir užtikrinti tokią organizacinę kultūrą, kurioje visi jaustųsi saugūs, priimti. Jeigu universiteto bendruomenės narys patyrė ar pastebėjo seksualinio priekabiavimo atvejį, diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ar kitų diskriminacinių pagrindų, gali apie tai pranešti naudodamasis 2018 m. įkurta Pasitikėjimo linija.

Nuo 2016 m. pirmą kartą universiteto istorijoje atsakomybė už lygių galimybių politikos plėtojimą priskirta prorektoriui. Universiteto centrinėje administracijoje įsteigtas Bendruomenės vystymo skyrius, kurio viena iš funkcijų – lygių galimybių politikos priemonių formavimas ir įgyvendinimas. Nuo 2016 m. universitete įsteigtos neįgaliųjų reikalų koordinatoriaus ir lygių galimybių koordinatoriaus pareigybės.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pradėtas įgyvendinti „Horizontas 2020“ „Mokslo su visuomene ir visuomenei (Swafs)“ programos projektas „Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia (SPEAR)“, kurio tikslas – lyčių lygybės planų sukūrimas institucijoje ir jų įgyvendinimas. Suburta projektą įgyvendinanti komanda, vykdyta kiekybinė lyčių lygybės situacijos analizė. 2019 m. pradžioje, bendradarbiaujant su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, buvo atlikta universiteto akademinių ir neakademinių darbuotojų lyčių lygybės situacijos analizė, naudojant lyčių lygybės liniuotę (įrankis, padedantis įvertinti lyčių lygybės padėtį darbovietėje). Bendras akademinių darbuotojų lyčių lygybės rodiklis – 7,03 balo, neakademinių – 6,84 balo.

Bendruomenei ugdyti įvyko tarptautinė konferencija „Lyčių studijos ir tyrimai 2019: šimtmečio pasiekimai ir perspektyvos“ (190 dalyvių), seminarų ciklas „Neapykantos kalba vs saviraiškos laisvė: ar yra riba akademinėje erdvėje?“ (50 dalyvių), diskusija „Ar algoritmai yra nešališki ir neutralūs lytinės tapatybės atžvilgiu?“ (20 dalyvių). Surengtos dvi parodos lyčių tematika – „Dvigubai laisvos. Moterų politinės teisės 1918“ ir „Moterys, kūrusios Lietuvos valstybę“.

2019 m. atnaujintas Vilniaus universiteto bendruomenės nariams skirtas leidinys „Atviras neįgaliesiems universitetas“, kuriame pateikiami patarimai dėl studijų proceso individualizavimo įvairią negalią turintiems studentams, supažindinama su skirtingų negalios tipų specifika. Publikuoti tekstai, vykdyti seminarai ir konsultacijos universiteto bendruomenei negalios temomis, kuriuose iš viso dalyvavo daugiau nei 100 bendruomenės narių. Tarptautinės žmonių su negalia dienos proga bendradarbiaujant su asociacija „Lietaus vaikai“ organizuota konferencija autizmo spektro sutrikimų aukštajame moksle tema, į kurią atvyko apie 100 dalyvių iš įvairių aukštųjų mokyklų ir kitų organizacijų.