Lygybės planai

UAB Nasdaq Vilnius Services

wing3
Nasdaq-Logo.wine

Nasdaq Lietuvoje ir visa Nasdaq grupė yra įsipareigojusi skatinti lygias galimybes, kurti ir išlaikyti įvairovės, įtraukties ir bendrystės principus tiek organizacijos viduje, tiek visuomenėje.

Nasdaq yra patvirtinusi ilgalaikes Įvairovės, įtraukties ir bendrystės valdymo (ang. „Diversity, inclusion and belonging“) gaires, kurios apibrėžia  priemones ir jų  įgyvendinimą bei puoselėjimą organizacijoje. Šios gairės taip pat numato konkrečius siektinus rezultatus įvairovės ir lyčių lygybės srityje, jų vertinimo, stebėsenos kriterijus.

Nasdaq Lietuvoje  vadovaujasi lyčių lygybės, įvairovės ir nediskriminavimo principais, kurie yra įtraukti į įvairias vidines įmonės procedūras, pavyzdžiui, darbuotojų įdarbinimo, veiklos vertinimo ir skatinimo, etikos kodekso, vertybių įgyvendinimo ir kitas. Nasdaq Lietuvoje siekiama užtikrinti subalansuotą lyčių atstovavimą tiek darbuotojų, tiek vadovų lygmenyje.

Nasdaq yra sukūrusi „SpeakUp!“ programą, kuri skatina ir drąsina darbuotojus atvirai kalbėti apie etikos, atitikties, darbo kultūros neatitikimus ir tobulintinas vietas. Pagal šią programą  bendrovė yra įsipareigojusi greitai reaguoti į darbuotojų pranešimus,  konfidencialiai nagrinėti tokius klausimus, užtikrinti  besikreipiančiojo darbuotojo  bei visų dalyvaujančiųjų šiame procese anonimiškumą.  

Nasdaq yra sudaryta globali Įvairovės, įtraukties ir bendrystės valdymo taryba, kurios nariai yra aukščiausio lygmens vadovai. Ši taryba yra atsakinga už lygių galimybių įgyvendinimą, šių vertybių puoselėjimą, taip pat ji yra patariamasis balsas įvairiais lygių galimybių, įvairovės, įtraukties ir bendrystės kultūros valdymo klausimais. Pagrindiniai įmonės įvairovės valdymo prioritetai yra kurti įmonės kultūrą, puoselėjančią bendrystės jausmą, įtraukią darbo aplinką; išlaikyti darbuotojų įvairovę ir užtikrinti lygias galimybes abiem lytims; stiprinti Nasdaq įmonės, kuri vysto  įvairovės ir lygių galimybių kultūrą, poziciją rinkoje.

Nasdaq bendrovė, siekdama plėtoti kultūrinei įvairovei palankią darbo aplinką, subūrė tarpkultūrines ir tarptautines darbuotojų bendruomenes, kurias vienija bendri interesai. Pavyzdžiui, darbuotojai, kurie patys ar jų šeimos nariai turi  specialių poreikių dėl negalios, yra suburti į juos vienijančią bendruomenę (angl. „Nasdaq Accessibility Network“), įkurta LGBT bendruomenė OPEN (angl. „Out Proud of Nasdaq“),  taip pat sukurta darbuotojų, esančių tėvais ar globėjais bendruomenė (angl. „Parents and Caregivers Network“) ir kt. Viena iš darbuotojų bendruomenių taip pat yra ir Moterų įgalinimo bendruomenė (angl. „Women‘s in Nasdaq“ (WIN)), kuri vienija lyčių lygybės ir moterų lyderystės klausimais besidominčius darbuotojus. Nasdaq Lietuvoje WIN bendruomenės gretose yra dešimtys narių, tarp jų – ir vyrai, ir moterys. Tiek WIN, tiek Nasdaq džiaugiasi, jog 2020 m. Nasdaq pateko į Parity.org sudarytą pasaulinį sąrašą įmonių, kurios suteikia moterims palankiausias karjeros galimybes.

Kiekvienais metais kovo mėnesį Nasdaq yra švenčiamas Lyčių lygybės mėnuo – kovo pirmąją savaitę  Nasdaq grupės valdomos biržos Niujorke, Skandinavijoje ir Baltijos šalyse kartu su kitomis vertybinių popierių biržomis visame pasaulyje jungiasi prie globalios Jungtinių Tautų iniciatyvos (angl. UN Women) „Varpo dūžis už lyčių lygybę“. Prie šios iniciatyvos prisijungusios biržos, tarp jų ir Nasdaq Lietuvoje, simboline atidarymo prekybos sesija – simboliniu varpo dūžiu – siekia kiekvienais metais atkreipti  visuomenės dėmesį į egzistuojantį lyčių lygybės atotrūkį bei skatinti abiejų lyčių įsitraukimą versle ir visuomenėje.