Lygybės planai

UAB Retal Baltic Films

UAB Retal Baltic Films turi pasitvirtinusi įmonės Lygių galimybių politiką, kuria nustatomi lygių galimybių ir nediskriminavimo principai visose darbo santykių srityse. Politikoje numatyta skundų dėl diskriminacijos pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, darbuotojų apsauga nuo nurodymų diskriminuoti ir priekabiavimo, darbuotojų švietimas apie lygias galimybes darbovietėje.

Atrenkant darbuotojus įmonėje vadovaujamasi nešališka ir objektyvia atrankos sistema, vertinant tik kandidatų dalykines savybes ir kompetencijas. „RETAL Group“ yra galimybė pranešti apie diskriminaciją žodžiu arba raštu, nurodant tapatybę arba anonimiškai, naudojantis bendrovėje veikiančia pranešėjo (angl. whistleblower) sistema. Skundai nagrinėjami remiantis patvirtinta darbuotojų skundų nagrinėjimo tvarka, kuria užtikrinamas veiksmingas ir objektyvus skundų nagrinėjimas.

Įmonės lygmeniu už lygias galimybes atsakingas personalo skyrius, o įmonių grupės lygmeniu – Tvarumo direktorius, kuris užtikrina, kad „RETAL“ lygių galimybių politika, procedūros ir veiksmai pasauliniu, regioniniu ir vietos lygiu būtų suderinti su ISO 26000.

2020 m. nevyriausybinių organizacijų darbo mentorių programoje keturios RETAL įmonių personalo specialistės (iš RETAL Baltic Films, RETAL Lithuania ir RETAL EU ir JAV regiono) dalyvavo Klaipėdos seminare kaip mentorės. RETAL personalo komanda organizavo mokymus žmogiškųjų išteklių temomis bei pasidalino patirtimi tokiomis temomis kaip sklandus bendravimas, aiškių tikslų nustatymas ir naujų komandos narių įtraukimas.

„RETAL Group“ lygmeniu, siekdama toliau įtvirtinti antidiskriminaciją savo veikloje, įmonė dirba ties specialia politika, siekdama nustatyti konkrečius tikslus, strategiją ir veiksmų planą, kad būtų užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai ir kad “RETAL Group” taptų dar labiau integruota ir lygių galimybių įmone.

RETAL grupės lygmeniu įmonė yra išsikėlusi tikslą iki 2022 m. pasiekti 65% balą (Auksinį lygį) Ecovadis reitinge (šį reitingą be kitų kategorijų sudaro ir įmonės/įmonių grupės socialinės atsakomybės atitikimas ISO 26000 standartams).