Lygybės planai

Ignitis grupė

Lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties užtikrinimas – pamatinė „Ignitis grupės“ nuostata, įtvirtinta ir Grupės Etikos kodekse. Mūsų stiprybė – net apie 3800 kolegų – skirtingų, įvairių –  tad svarbu sudaryti geriausias sąlygas kiekvieno jų unikaliems gebėjimams bei požiūriams atsiskleisti. Tai užtikrinti galima tik sukuriant lygioms galimybėms ir įvairovei palankią aplinką.

„Ignitis grupės“ Etikos kodekse bei Lygių galimybių ir įvairovės politikoje įtvirtinti visoje Grupėje puoselėjami lygių galimybių ir įvairovės principai bei pagrindinės jų įgyvendinimo priemonės.  Viena iš jų – Grupėje veikianti Pasitikėjimo linija, kuria darbuotojai ir kiti suinteresuotieji gali konfidencialiai pranešti apie bet kokį, galimai darnumo principus, įskaitant žmogaus teises ir lygias galimybes, pažeidžiantį elgesį; pranešimai yra nagrinėjami Grupėje nustatyta tvarka.

Taip pat laikomės objektyvių vertinimo kriterijų įdarbinimo procese: darbo skelbimuose nurodome tik tuos reikalavimus, kurie yra būtini atlikti darbo funkcijas (darbo patirtis, išsilavinimas) ir nediskriminuoja kandidatų dėl rasės, lyties, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių. 

Šiuo metu lygių galimybių užtikrinimo srityje esame išsikėlę šiuos pagrindinius tikslus:

Į lygių galimybių įgyvendinimo iniciatyvas įtraukiame ir savo kolegas, o jau šiais metais grupėje pradėjo veikti savanoriška darbuotojų įtraukties ir įvairovės ambasadorių grupė. Joje diskutuoti aktualiomis temomis, dalintis patirtimi, kurti bei siūlyti įvairias iniciatyvas skatinami patys darbuotojai.

Aktyviai dalyvaujame įvairiose lygių galimybių užtikrinimą skatinančiose iniciatyvose –  2020 metais „Ignitis grupė“ buvo pagrindinė moterų inovacijų sprinto Alter State partnerė, o  2021 metais prisijungėme prie moterų persikvalifikavimą į IT ir inžineriją skatinančios mentorystės programos Women Go Tech (WGT). Be to, šiais metais, bendradarbiaudami su Šiaulių STEAM centru, surengėme paskaitų ciklą mokyklinio amžiaus mergaitėms apie moterų lyderystę STEAM srityje.

Grupėje taip pat veikia vidinių mokymų akademija, kurios lektoriais yra patys įmonių darbuotojai. Viena iš šių vidinių mokymų temų – „I am remarkable” – siekiama padidinti  mažiau atstovaujamų socialinių  grupių motyvaciją pristatyti savo pasiekimus, paskatinti pergalvoti egzistuojančias visuomenės suvokimo normas, ribas ir stereotipus.