Lygybės planai

AB „Lietuvos geležinkeliai“

AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra lygių galimybių darbdavys, siekiantis būti darbo vieta, kur gerai jaučiasi visi žmonės. Bendrovėje lygių galimybių principai yra pamatinis klientų ir darbuotojų įgyvendinamų teisių objektas. AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešai, vidiniais aktais deklaruoja ir taiko nediskriminavimo ar nepriekabiavimo principus tiek atrenkant naujus darbuotojus, skaičiuojant atlygį, taikant socialines garantijas ir įgyvendinat kitas teises susijusias su darbuotojų darbo santykiais bendrovėje.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra Įvairovės Chartijos narys, aktyviai pasisako už lygias galimybes, atvirumą ir įtraukimą. Bendrovė taip pat aktyviai dalyvauja Europos geležinkelių iniciatyvoje WiR (Women in Railway), SOPA projektuose.

Kadangi lygios galimybės laikomos vienu iš bendrovės prioritetų, į jų įgyvendinimą AB „Lietuvos geležinkeliuose“ yra įsitraukę aukščiausio lygio vadovai. Lygių galimybių tema įtraukta ir į „Vadovo standarto” programą.  Vykstant pokyčiams įmonėje, joje atsiranda vis daugiau įvairovės, įvairovę ir įtraukimą AB „Lietuvos geležinkeliai“ skatina ir savo viešojoje komunikacijoje.

Darbo skelbimai bendrovėje rengiami nuasmeninant pareigybių pavadinimus ir nurodant tiek vyrišką tiek moterišką pareigybės pavadinimo giminę. Skelbimuose nenurodoma jokia diskriminacinė informacija, galinti apriboti kandidatavimo galimybes. Visiems vadovams yra rengiami mokymai kaip vesti atrankų pokalbius, aukštesnio lygio vadovų atrankoje dalyvauja personalo verslo partneriai, kurie tikrina, kad pokalbiai būtų vedami užtikrinant lygias galimybes. Mokymų vadovams metu yra akcentuojama, kad kandidatai turi būti vertinami pagal turimą kompetenciją, kvalifikacinius, patirties reikalavimus, draudžiama užduoti diskriminacinius klausimus. Vadovams yra parengta metodinė medžiaga kaip vesti darbo pokalbį, kokius klausimus užduoti, kaip užsitikrinti objektyvų kandidatų vertinimą.

Darbuotojai patyrę diskriminaciją ar priekabiavimą ar turintys informaciją apie tokius pažeidimus gali anonimiškai informuoti bendrovės personalo departamento Personalo paslaugų centrą arba pranešti pasitikėjimo telefonu. Gavus informaciją bendrovė užtikrina pranešimo (skundo) konfidencialumą. Tyrimas yra atliekamas per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos.

Bendrovėje nediskriminavimo ir lygių galimybių principai yra apibrėžti bendrovės vertybėse ir etikos principuose, kuriuose numatyta netoleruoti diskriminacijos, elgtis teisingai, etiškai ir atvirai, taikyti vienodus principus, kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar visuomenės grupės nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų ir imtis teisėtų priemonių, kad būtų užkirstas kelias pastebėtai diskriminacijai, bei kiti pamatiniai lygių galimybių principai.