Lygybės planai

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

konkurecijos logo

Konkurencijos taryba, siekdama tobulinti veiklos efektyvumą ir taikyti tarptautiniu mastu pripažintus kokybės vadybos principus, nuosekliai įgyvendina priemones užtikrindama lygias galimybes kiekvienam darbuotojui.

Institucija turi pasitvirtinusi Lygių galimybių politiką, o konkrečius lygių galimybių tikslus ir prioritetus yra nusimačiusi šios politikos įgyvendinimo priemonių plane.

Darbuotojų atranka taryboje vykdoma objektyvaus ir nešališko konkurso būdu. Konkurso skelbime pareigybė pateikiama vyriška ir moteriška lytimis, nurodomi reikalavimai iš pareigybės aprašymo ir pridedamas pareigybės aprašymas.

Taryboje veikia Lygių galimybių politikos įgyvendinimo komisija, į kurią gali kreiptis darbuotojai, manantys, kad yra diskriminuojami ar prie jų priekabiaujama. Informacija apie tokią galimybę skelbiama Konkurencijos tarybos intraneto svetainėje ir Lygių galimybių politikos įgyvendinimo komisijos parengtame informaciniame lankstinuke, kuris yra išdalintas visiems darbuotojams. Apie tokią galimybę darbuotojai periodiškai informuojami ir gyvai lygių galimybių mokymų metu.

Skundų nagrinėjimo tvarka numatyta Konkurencijos tarybos pirmininko patvirtintose Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos gairėse. Nukentėjęs darbuotojas gali ne tik pateikti skundą, bet ir pasinaudoti prevencijos procedūra, kurią vykdo Konkurencijos tarybos Lygių galimybių politikos įgyvendinimo komisija. Ši procedūra taikoma, kuomet nukentėjęs darbuotojas pageidauja tik sudrausminti skundžiamąjį ir užkirsti kelią tokiems veiksmams ateityje.

Konkurencijos taryboje veikianti Lygių galimybių politikos įgyvendinimo komisija konsultuoja darbuotojus priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos klausimais, periodiškai vykdo taisyklių laikymosi stebėseną, esant poreikiui, atlieka institucijos darbuotojų apklausas dėl apsaugos nuo priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo priemonių taikymo, teikia rekomendacijas savo darbuotojams apsaugos nuo priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo klausimais, vykdo priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos procedūrą, pagal poreikį darbuotojams organizuoja priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos mokymus.

Kuriant lygių galimybių priemones Konkurencijos taryboje dalyvauja ir gali dalyvauti visi norintieji tarybos darbuotojai. Konkurencijos taryboje įsteigta mentorystės programa, skirta supažindinti naujus darbuotojus su darbu, kolektyvu ir aplinka, siekiant sudaryti palankias darbo sąlygas, padėti įsilieti į kolektyvą, užtikrinti bendradarbiavimą ir pagalbą, padėti suprasti ir priimti institucijos vertybes, elgesio normas.

Šiuo tikslu darbuotojui skiriamas mentorius ir ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį (jeigu per šį laikotarpį Konkurencijos taryboje pradėjo dirbti naujų darbuotojų) organizuojama naujoko diena, kurios metu pristatoma adaptacijos dalyviams aktuali informacija. Programa pasinaudojo visi 2019 m. priimti darbuotojai.

Taryboje yra užtikrinamas lankstus darbo grafikas – šia galimybe naudojasi visi Konkurencijos tarybos darbuotojai. Darbuotojui leidžiama dirbti nuotoliniu būdu, – šia galimybe naudojasi visi Konkurencijos tarybos darbuotojai, kurių veiklos pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti šia darbo organizavimo forma.

Taryboje kas dvejus metus vykdomos darbuotojų apklausos lygių galimybių tema. 2019 m. apklausoje dalyvavo 72,3% visų Konkurencijos tarybos darbuotojų. Siekdama sužinoti, kaip darbuotojai vertina esamas darbo sąlygas ir tarpusavio santykius, bei identifikuoti tobulintinas vietas, Konkurencijos tarybos administracija kartu su Vilniaus universitetu 2019 m. pradžioje atliko institucijos darbuotojų Gerovės tyrimą. Jo pagrindu vėliau atlikta institucijos darbuotojų motyvavimo priemonių peržiūra ir parengti pasiūlymai dėl šių priemonių taikymo. Šiuo tikslu sudaryta darbo grupė siekia nustatyti skaidrią ir visiems darbuotojams aiškią atlygio už darbą politiką, apimančią tiek piniginį atlygį, tiek nematerialias motyvacijos priemones. Ši atlygio politika visų pirma bus paremta lygių galimybių principų taikymu.