Lygybės planai

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) – organizacija, besiorientuojanti į darbuotojų gerovę ir  puoselėjanti lygių galimybių kultūrą.

2018 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertai išmatavo, kaip Kelių direkcija vertinama lyčių lygybės aspektu. Atlikus „Lyčių lygybės liniuotės“ apklausą ir įvertinus rezultatus, Kelių direkcijai skirti 7,29 balai iš 10. Lyčių lygybė institucijoje analizuota šešiose srityse. Geriausiai ją darbuotojai įvertino organizacijos kultūros srityje.

Atsižvelgus į „Lyčių lygybės liniuotės“ rezultatus ir rekomendacijas organizacijoje formuojama lygių galimybių politika – sudarytas 2019–2021 m. lygių galimybių politikos įgyvendinimo priemonių planas. Planas apima priemones, kurios padeda diegti naujas praktikas organizacijoje: lygių galimybių situacijos diagnostiką, darbo užmokesčio auditą, darbo lankstumo užtikrinimą, adaptaciją ir mentorystę, lyčių lygybės skatinimą ir pan.

2019 m. Kelių direkcijoje pradėtas taikyti „Kompetencijų modelis“, kurio tikslas – užtikrinti vientisą, nediskriminacinį organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymą. „Kompetencijų modelis“ integruotas į atrankos, veiklos valdymo ir vertinimo procesus, taikomas diegiant ir tobulinant atlygio sistemą, kryptingai ugdant ir mokant darbuotojus, padedant jiems valdyti karjerą ir tobulinti organizacinę kultūrą.

Organizacijoje sėkmingai veikia darbuotojo adaptacijos sistema (patvirtintas Kelių direkcijos darbuotojo adaptacijos tvarkos aprašas). Sukurta darbuotojų adaptacijos sistema padeda planingai, sklandžiai ir efektyviai adaptuotis ne tik naujai priimtam darbuotojui, bet ir  darbuotojui grįžusiam iš vaiko priežiūros atostogų ar perėjusiam dirbti į kitą padalinį. Adaptacijos sistema padeda įgyti pagrindinių žinių ir įgūdžių, reikalingų vykdyti priskirtas funkcijas. Per 2019 m. devynis mėnesius 23 darbuotojai sėkmingai pasinaudojo adaptacijos sistema. Siekiant kuo tiksliau atliepti darbuotojų lūkesčius, buvo parengtas „Naujai priimamo darbuotojo lūkesčių nustatymo klausimynas”, kuriame naujai priimami darbuotojai išsako tai, kas jiems yra svarbu bei ko jie tikisi iš darbdavio.

Kelių direkcijos darbuotojai gali pasinaudoti Kelių direkcijos darbo ir šeiminių įsipareigojimų derinimo tvarka, kurioje apibrėžtos ne tik Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytos, bet ir papildomos lengvatos, taip pat – darbo nuotoliniu būdu tvarka. Abi šios tvarkos sukuria palankesnes ir lankstesnes darbo sąlygas.

Dirbančių žmonių psichikos sveikata ir gerovė laikoma vienu iš esminių produktyvumo ir inovacijų Europos Sąjungoje išteklių. Atsižvelgiant į tai, Kelių direkcija dalyvavo projekte susijusiame su psichikos sveikatos kompetencijų didinimu. Vykdant projektą, ugdytos darbuotojų kompetencijos, reikalingos mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai, tobulinta psichosocialinė aplinka ir stiprinta darbuotojų psichikos sveikata. Tęsiant streso valdymo standarto diegimą, Kelių direkcijoje įgyvendinamas jau ketvirtas šio standarto etapas – kiekvieną mėnesį aukščiausio lygmens vadovas skiria laiko aplankant skirtingus padalinius, aptariant planuojamus pokyčius, o kartu ir neformaliai su kiekvienu darbuotoju aptaria,  tai, kas darbuotojui aktualu, kaip jis jaučiasi darbo aplinkoje.

Kelių direkcijoje Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius inicijuoja ir organizuoja darbuotojų gerovės ir lygių galimybių kultūrą, į šias veiklas pagal kompetenciją įtraukdamas kitų padalinių darbuotojus.

Kelių direkcijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus moto „Norint atlikti didžius darbus, nereikia būti didžiausiu genijumi, nereikia būti aukščiau žmonių, reikia būti kartu su jais.“  (Švietimo epochos mąstytojas, filosofas, literatas, istorikas, teisininkas, ideologas, geografinės sociologijos mokyklos pradininkas Šarlis Monteskjė).