Lygybės planai

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

wing3

Novartis turi pasitvirtinę globalias Žmogaus teisių gaires ir Įvairovės ir įtraukties strategiją, kurioje numatyti įmonės tikslai bei prioritetai lygių galimybių srityje. Novartis vadovaujasi tokiais prioritetais kaip lyčių balansas vadovaujančiose pozicijose, įvairių talentų pritraukimas ir išlaikymas, įtraukios kultūros puoselėjimas, vidinių bendruomenių kūrimas bei LGBTI lygybė.

Darbuotojų atranka įmonėje vykdoma užtikrinant proceso objektyvumą ir nešališkumą – kandidatai vertinami pagal jų atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, o darbo interviu atlieka ir įdarbinimo sprendimus priima įvairi (lyties, amžiaus, pilietybės ir pan. atžvilgiu) ir ne mažiau kaip 3 asmenų komanda.

Novartis įmonių grupėje yra įsteigta tarnyba (Speak-Up office), kuriai galima tiek asmeniškai, tiek anonimiškai pranešti apie bet kokius neetiškus veiksmus, įskaitant diskriminaciją ir priekabiavimą. Visi gauti pranešimai yra tiriami nepriklausomų tyrėjų, kurių išvadų pagrindu ir atsižvelgiant į situaciją yra numatomi korekciniai veiksmai. Užtikrinama, kad pranešantysis asmuo (jei pranešta neanonimiškai) nepatirtų jokių neigiamų pasekmių dėl sprendimo pranešti apie neetišką elgesį.

Globaliu mastu už lygių galimybių įgyvendinimą atsakinga Įvairovės ir įtraukties vadovė, kuriai pavaldus įvairovės ir įtraukties komitetas, nustatantis strateginius tikslus, prioritetus ir vykdantis globalias programas. Taip pat yra sukurtas Įvairovės ir įtraukties čempionų tinklas – tai darbuotojai šalyse, kurie atsakingi už įvairovės ir įtraukties projektų vietinį įgyvendinimą.

Lygių galimybių principai yra įtraukti Novartis įmonių grupės Etikos kodekse, Socialinės atsakomybės dokumente, Žmogaus teisių gairėse, Nediskriminavimo, Nepriekabiavimo ir Nekerštavimo gairėse ir kituose dokumentuose.

Įmonėje reguliariai švenčiamos dienos, skirtos lygioms galimybėms, kuriose dalyvauja ir įsitraukia visi įmonės darbuotojai. Įmonėje veikia savitarpio pagalbos grupės, prie kurių darbuotojai gali prisijungti pagal jiems rūpimą temą (darbuotojų su vaikais grupės, LGBTI grupės ir pan.). Taip pat yra įgyvendinta savanoriavimo iniciatyva (Ensemble – Caring for colleagues), kai darbuotojai-savanoriai padeda kitiems darbuotojams žiniomis, suteikia emocinį palaikymą, kai jiems ar jų šeimos nariams diagnozuojama liga.

Nuo 2021 metų įmonė pradeda dar vieną iniciatyvą, pagal kurią suteiks pilnai apmokamas ne mažiau 14 savaičių trukmės motinystės/tėvystės atostogas bet kurios lyties darbuotojams, taip užtikrindami lygias galimybes bet kuriam iš tėvų pagal asmeninį šeimos pasirinkimą.