Lygybės planai

UAB RETAL Lithuania

UAB RETAL Lithuania yra paskelbusi ir pasitvirtinusi įmonės Lygių galimybių politiką, kuria nustatomi lygių galimybių ir nediskriminavimo principai visose darbo santykių srityse. Šiame dokumente numatyta skundų dėl diskriminacijos pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, darbuotojų apsauga nuo nurodymų diskriminuoti ir priekabiavimo bei darbuotojų švietimas apie lygias galimybes darbovietėje. Visos grupės lygmeniu, įmonė, siekdama toliau įtvirtinti antidiskriminacinius ir lygių galimybių principus savo veikloje, dirba ties specialia politika, kuria siekia nustatyti konkrečius tikslus, strategiją ir veiksmų planą, kad būtų užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai ir tapti dar labiau integruota bei lygių galimybių principą plėtojančia įmone.

Atrenkant kandidatus į darbo vietą įmonėje yra vadovaujamasi tik nešališka bei objektyvia atrankos sistema, kuria vertinamos tik kandidatų dalykinės savybės ir kompetencijos. Taip pat RETAL Lithuania yra patvirtinta bei darbuotojams prieinama Darbo užmokesčio dydžio nustatymo, keitimo ir mokėjimo tvarka, kuri reglamentuoja, kokiais principais remiantis yra skiriamas ir peržiūrimas darbo užmokestis bendrai visiems bendrovės darbuotojams ir kiekvienam individualiai.

Šioje įmonėje yra galimybė pranešti apie diskriminaciją ar priekabiavimą žodžiu arba raštu, nurodant tapatybę arba anonimiškai, kreipiantis į tiesioginį vadovą, personalo skyrių, vyriausiąjį teisininką arba darbo tarybą, naudojantis bendrovėje veikiančia pranešėjo funkcija (angl. whistleblower). Skundai nagrinėjami remiantis patvirtinta darbuotojų skundų nagrinėjimo tvarka, kuria užtikrinamas veiksmingas ir objektyvus skundų nagrinėjimas.

Už lygių galimybių principo įgyvendinimą įmonės lygmeniu yra atsakingi personalo ir teisės skyriai, o visos įmonių grupės lygmeniu – Tvarumo direktorius, kuris užtikrina, kad „RETAL“ lygių galimybių politika, procedūros ir veiksmai pasauliniu, regioniniu ir vietos lygiu būtų suderinti su ISO 26000.

2020 m. nevyriausybinių organizacijų darbo mentorių programoje keturios RETAL įmonių personalo specialistės (iš RETAL Baltic Films, RETAL Lithuania ir RETAL ES ir JAV regiono) kaip mentorės dalyvavo Klaipėdos seminare. RETAL personalo komanda taip pat organizavo mokymus žmogiškųjų išteklių temomis bei pasidalino patirtimi tokiomis temomis kaip sklandus bendravimas, aiškių tikslų nustatymas ir naujų komandos narių įtraukimas.

Visos grupės lygmeniu, „RETAL“ įmonė yra išsikėlusi tikslą iki 2022 m. pasiekti 65% balą (Auksinį lygį) Ecovadis reitinge (šį reitingą be kitų kategorijų sudaro ir įmonės/įmonių grupės socialinės atsakomybės atitikimas ISO 26000 standartams).