Lygybės planai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) turi pasitvirtinusi Lygių galimybių politiką ir šio politikos įgyvendinimo tvarką. Politikos tikslas – užtikrinti, kad su besikreipiančiais dėl darbo asmenimis ar jau esamais tarnautojais ir darbuotojais nebus elgiamasi prasčiau, jei tai nesusiję su atliekamo darbo kokybe ar kitomis dalykinėmis savybėmis.

Darbuotojai į darbą priimami remiantis tik jų gebėjimais atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir kvalifikacija. Darbuotojai ar pretendentai į laisvas darbo vietas, kurie mano, kad jų lygios galimybės yra pažeidžiamos ar jie yra diskriminuojami, turi teisę kreiptis į Tarnybos vadovą arba pranešti anonimiškai – Tarnyboje veikia Pasitikėjimo linija.

Už lygių galimybių įgyvendinimą atsakingas Tarnybos vadovas, kuris aukščiausiu lygmeniu formuoja, skatina, palaiko ir kontroliuoja lygių galimybių įgyvendinimą visoje įstaigoje. Personalo skyrius padeda siekti lygių galimybių įgyvendinimo tikslų, rengia tai reglamentuojančių teisės aktų projektus, stebi teisės aktų pasikeitimus ir kultūrą įstaigoje, jeigu reikia – inicijuoja pokyčius. Tarnybos struktūrinių padalinių vadovai ir kiekvienas darbuotojas yra supažindintas su Lygių galimybių politika ir šios politikos įgyvendinimo tvarka, todėl atlikdami savo darbo funkcijas privalo vadovautis nurodyto dokumento nuostatomis.

Tarnyba gali būti pavyzdys visoms institucijoms, kaip užtikrinti lygias galimybes siekti karjeros, nes vadovaujančių moterų ir vyrų santykis praėjusių metų pabaigoje buvo lygus – 36 moterys ir 36 vyrai. Tarnyboje dirba 20 darbuotojų, turinčių negalią, ir 247 darbuotojai, kurių amžius 55 metai ir daugiau. Visiems yra užtikrinamos lygios galimybės ir atsižvelgiama į jų poreikius.

Tarnyboje veikia mentorystės programa. Mentorius yra toks asmuo, kuris formuoja palaikančią ir į komandinį darbą orientuotą darbo aplinką, supažindina darbuotojus su įstaigos organizacine kultūra ir tradicijomis bei jas palaiko.

Įstaigoje taip pat veikia adaptacijos programa. Šioje programoje dalyvauja kiekvienas naujai priimtas ar grįžęs iš vaiko priežiūros atostogų darbuotojas: sudaroma 3 mėnesių programa, skiriamas kuratorius, kuris supažindina darbuotoją su kolektyvu, įstaigos kultūra, vertybėmis, principais ir taisyklėmis, darbo funkcijomis ir padeda integruotis bei gerai jaustis darbe.

Darbuotojai, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, amžiaus, lyties ar kt. diskriminacinių motyvų, dvi darbo dienas per savaitę gali dirbti nuotoliniu būdu. Kasmet organizuojamos apklausos, kuriose darbuotojai anonimiškai gali atsakyti į klausimus, kaip jaučiasi darbe, kolektyve, kokie santykiai su tiesioginiu vadovu, ar darbe jaučiasi saugiai ir gerai ir ar nėra diskriminuojami. Interesantai, atvykę į Tarnybą, taip pat gali užpildyti viešai paskelbtas ir visiems prieinamas anketas apie aptarnavimą ir suteiktas paslaugas.

Tarnybos darbuotojams taip pat taikomas lankstus darbo grafikas, lankstus atostogų suteikimas, įvairios motyvavimo programos, pavyzdžiui, skatinančios darbuotojų bendradarbiavimą ir kt.