Lygybės planai

Vytauto Didžiojo universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas siekia kurti saugią, sveiką, įtraukią, pagarba, dėmesiu ir tolerancija grįstą aplinką. Šioje aukštojo mokslo institucijoje siekiama užtikrinti lygias galimybes visiems (-oms) bendruomenės nariams (-ėms), gerinti ne tik mokslo ir studijų kokybę bei rezultatus, bet ir studijų bei darbo sąlygas. 

Universitetas vadovaujasi lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo programa bei siekia užtikrinti visų Universiteto darbuotojų ir studentų, besikreipiančių dėl studijavimo ar įdarbinimo galimybių asmenų vienodą padėtį tiek iki, tiek po studijų ar darbo sutarties sudarymo.

Vienas iš prioritetų lygių galimybių srityje Vytauto Didžiojo universitete yra lyčių lygybė. Vadovaudamasi Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) rekomendacijomis universiteto mokslinink(i)ų ir ekspertų(-čių) komanda parengė lyčių lygybės planą (2021-2025 m.). Šiame plane daug dėmesio skiriama lyčių pusiausvyrai, antidiskriminacinei lygių galimybių politikai, vertikaliosios ir horizontaliosios lyčių segregacijos mažinimui, lyčių lygybės integravimui į studijas ir mokslinius tyrimus. Didelis dėmesys universitete skiriamas negalios politikos formavimui ir įgyvendinimui. 2021 m. Vytauto Didžiojo universiteto Senate buvo patvirtintas negalios politikos dokumentas: „Įtraukių galimybių Universitetas“, kurio tikslas – užtikrinti lygybės ir nediskriminavimo kultūrą universitete, tinkamai pritaikant studijų ir darbo sąlygas ir didinti studijų/darbo prieinamumą. 2015 m. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga Vytauto Didžiojo universitetui suteikė sertifikatą, patvirtinantį, kad Universiteto infrastruktūra yra prieinama, o aptarnavimas – draugiškas asmenims su negalia.

Vytauto Didžiojo universitete siekiama kurti saugią ir tolerantišką aplinką, pasitikėjimu ir orumu grįstą organizacinę kultūrą, tam užtikrinti ir diskriminacijos prevencijai vykdyti įsteigta Pasitikėjimo linija, į kurią galima kreiptis patyrus ar pastebėjus seksualinio priekabiavimo, psichologinio smurto atvejus, engimą, mobingą, kitokį įžeidžiantį elgesį ar diskriminaciją. Kiekvieną atvejį tiria atitinkamos srities ekspertai (-ės), garantuojantys (-čios) visišką konfidencialumą.

Bendruomenei ugdyti Universitetas kasmet dalyvauja viešuose renginiuose žmogaus teisių, įtraukties ir įvairovės temomis, 2019-2023 m. dalyvavo projekte Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research (SPEAR)“ lyčių lygybės politikai institucijoje diegti, vykdo įtrauktį skatinančius tarptautinius projektus: Be hate free, Unidiversity, Religion and gender equality, The generations and gender ir kitus.

Už lygių galimybių įgyvendinimą universitete atsakingos Komunikacijos prorektorė, Bendruomenės gerovės koordinatorė, Lygių galimybių koordinatorė bei Negalios reikalų koordinatorė, kurios siekia užtikrinti visų universiteto bendruomenės narių gerovę, lygias galimybes, įvairovę ir įtrauktį.