Lygybės planai

UAB Integre Trans

„Integre Trans“ įmonių grupė nuolatos siekia užtikrinti modernią, saugią, malonią, motyvuojančią ir augti skatinančią darbo aplinką. Dėmesys darbuotojams yra vienas iš įmonių grupės strateginių tikslų, todėl savo žmonėms skiriame daug laiko ir investicijų, kad užtikrintume lygybę, pagarbą, orumą.

Susipažinti su įmonės rodikliais lygybės, įvairovės ir įtraukties srityje galima įmonių grupės interneto svetainėje.

Lygių galimybių užtikrinimas

 „Integre Trans“ įmonių grupėje galioja ir visiems darbuotojams skirta „Lygių galimybių, nediskriminavimo, smurto ir priekabiavimo prevencijos politika“, kuri nustato lygių galimybių, įvairovės puoselėjimo ir vykdymo priežiūros principus bei jų įgyvendinimo priemones ir sąlygas. Įmonių grupėje veikia skundų ir pranešimų sistema. Kiekvienas darbuotojas, manantis, kad buvo pažeistos jo lygios galimybės arba jis patyrė diskriminaciją ar nurodymą diskriminuoti, priekabiavimą arba seksualinį priekabiavimą, skatinamas apie tai pranešti vidiniais kanalais.

„Integre Trans“ įmonių grupėje veikia „Lygių galimybių užtikrinimo“ grupė, kuri yra atsakinga už lygių galimybių įgyvendinimą ir užtikrinimą. Įmonėje yra paskirtas Lygių galimybių koordinatorius, atsakingas už įmonių grupės darbuotojų supratimo apie įvairovę ir lygias galimybes didinimą, pasitelkiant mokymus, komunikacijos priemones bei lygioms galimybėms palankios aplinkos kūrimą visuose vidiniuose įmonės procesuose.

Lygių galimybių skatinimas įmonių grupėje

Strategija

 „Integre Trans“ įmonių grupės strategija yra vykdoma ESG kryptimis: aplinkosauga, socialinė atsakomybė ir gera valdysena, todėl visiems darbuotojams yra užtikrinamos lygios galimybės nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių. „Integre Trans“ įmonių grupė savo vykdoma veikla siekia prisidėti prie 11 Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų, iš kurių du yra susiję su lygiomis galimybėmis – 10 „Mažinti nelygybę“ (Reduced inequalities) ir 5 „Lyčių lygybė“ (Gender equality).

Metiniai tikslai

„Integre Trans“ įmonių grupė siekia didinti vadovaujančiose ir administracinėse pareigose dirbančių moterų dalį (mažiausiai 40 proc.). Įmonių grupės akcininkė Žana Kel asmeniškai yra pasirašiusi Europos Sąjungos Tarybos deklaraciją Paryžiuje, remiančią stipresnę lyčių lygybę verslo sektoriuje, t.y. siekti, kad moterys administracijoje sudarytų ne mažiau kaip 40%.

Kandidatų atranka:

„Integre Trans“ įmonių grupėje taikomi vienodi atrankos kriterijai ir sąlygos kandidatams. Kandidatai nediskriminuojami dėl jų lyties, amžiaus, tautybės ar kito įstatymų saugomo asmens tapatybės bruožo, taikomi vienodi objektyvūs vertinimo atrankos kriterijai, sudaromos vienodos darbo sąlygos. „Integre Trans“ įmonių grupė kandidatams prisistato kaip lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai.

Darbuotojų apklausos

1 kartą metuose visoje įmonių grupėje atliekamas darbuotojų įsitraukimo tyrimas, siekiant pamatuoti kaip darbuotojai vertina darbo aplinką, bendrą kultūrą, lygių galimybių užtikrinimą, diskriminavimo, smurto prevenciją.

Mokymai

Kasmet rengiami mokymai visiems darbuotojams apie lygias galimybes, diskriminacijos ir smurto prevenciją, kaip atpažinti ir išvengti išankstinių (stereotipinių) įsitikinimų.

Įtraukties programos

Vykdomos įtraukties programos darbuotojams vadovaujantis kasmet naujinamu „Lygybės užtikrinimo ir iniciatyvų“ planu, pvz. skatiname lankstų darbą ir pažangius sprendimus, siekiant užtikrinti darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimą, rengiame jau tradicija tapusį lygybės ir tolerancijos mėnesį įtraukiant visus darbuotojus, tarp jų ir užsienyje dirbančiuosius bei vairuotojus, esančius kelyje. Nepamirštami ir darbuotojai, esantys vaiko priežiūros atostogose – kviečiame juos į mokymus, komandos formavimo renginius.

Toliau nuosekliai sieksime išlaikyti šiuo metu vystomą socialinės politikos modelį, laikysimės priimtų politikų ir tvarkų, daug dėmesio skiriama socialinei lygybei taikant sąžiningo atlygio modelį, siekiant lyčių lygybės, užkertant kelią bet kokio tipo diskriminacijai, korupcijai, užtikrinant darbuotojų saugumą ir geriausią sveikatos apsaugą. Visomis priemonėmis sieksime užtikrinti visas žmogaus teises ir išvengti bet kokių pažeidimų.