Lygybės planai

ERGO

ERGO (ERGO Life Insurance SE ir ERGO Insurance SE Lietuvos filialai) (toliau- ERGO) yra darbdavys, siekiantis užtikrinti lygias galimybes visiems (-oms) darbuotojams (-oms) įvairiose srityse. Pagrindiniai lygių galimybių principai, kuriais vadovaujasi įmonė, įtvirtinti Lygių galimybių politikoje, Darbo tvarkos taisyklėse. Įmonėje galioja ir atlygio politika, kuria siekiama garantuoti darbuotojams (-oms) vienodą atlygį toje pačioje pozicijoje arba vienodos vertės pozicijose, užtikrinti vienodas galimybes visoms lytims. ERGO elgesio kodekse pabrėžiamas pagarbus elgesys su visais (-omis) darbuotojais (-omis). Be to, įmonė prisistato kaip lygių galimybių darbdavys, kuriam rūpi darbuotojų įsitraukimas ir įvairovė.

ERGO rūpinasi lygių galimybių principų užtikrinimu lyčių lygybės srityje. Visos įmonių grupės mastu yra organizuojami mokymai „Diversity in Leadership“, skirti vadovėms (-ams) siekiant atliepti stereotipų bei įsišaknijusių nuostatų vyravimą personalo atrankos, vystymo, skatinimo ir įvertinimo procesuose. Įmonėje taip pat vykdoma iniciatyva „Succeed – Women in Leadership“, kurios metu atliekami interviu su moterimis iš įvairių šalių siekiant sužinoti moterų karjeros istorijas, Iššūkius, su kuriais tenka susidurti, darbo ir šeimos derinimo pavyzdžiais. ERGO grupė švenčia Lyčių lygybės mėnesį, kurio metu vysto ir atnaujina ERGO įvairovės žemėlapį. Žemėlapyje vedama kiekvienos šalies statistika apie įmonės darbuotojų skaičių, vidutinį amžių, lytį bei moterų skaičių vadovaujančiose pozicijose. Kartu, siekdama pažymėti įvairovės bei įtraukties svarbą kiekvienoje valstybėje, įmonė skatina kasmet darbuotojus vaizdo įrašuose pasidalinti, ką jiems asmeniškai reiškia lyčių lygybė, įvairovė bei įtrauktis ir kaip ji įgyvendinama kasdienybėje.

Darbo skelbimuose įmonė nurodo reikalavimus būsimiems (-oms) darbuotojams (-oms), susijusius tik su darbo funkcijai reikalingomis kompetencijomis, o skelbimus apie laisvas darbo vietas formuoja taip, jog jie neprioretizuotų nė vienos socialinės grupės. Personalo atranka įmonėje yra paremta kompetencijų modeliu, vertinant išgrynintus būsimiems (-oms) darbuotojams (-oms) keliamus kriterijus, kurie yra susiję tik su jų profesiniais sugebėjimais. Darbo pokalbio metu yra vadovaujamasi lygių galimybių ir nediskriminavimo principais.

Visi (-os) kandidatai (-ės) į laisvas darbo vietas ir įmonės darbuotojai, patyrę diskriminavimą ar lygių galimybių pažeidimus, gali kreiptis į Atitikties pareigūną ar Įmonės vadovą arba apie tai pranešti telefonu, el. paštu ar anonimiškai. Gavus pranešimą apie diskriminaciją ar lygių galimybių pažeidimus, įmonė užtikrina asmens duomenų konfidencialumą.

Apie lygių galimybių politiką ERGO kalba ir savo strateginiuose dokumentuose. Baltijos šalims skirtame strateginiame planavimo dokumente, orientuotame į lyčių lygybę, nurodyti siektini tikslai ir žingsniai, kuriuos įgyvendinus įmonėje įsivyrautų didesnė lyčių lygybė. Visa ERGO grupė siekia iki 2025 metų turėti 50 % moterų vadovaujančiose pozicijose bei 25 % valdyboje.