Lygybės planas

Lygybės planas – tai organizacijos veiksmų planas, kuriuo iškeliami tikslai ir prioritetai lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties srityje, numatomos konkrečios priemonės bei siekiami rezultatai.

Prieš rengiant lygybės planą, patartina atlikti lygių galimybių situacijos įmonėje analizę. Ji padės Jums identifikuoti esmines problemas bei išsikelti konkrečius tikslus. Lyčių lygybės situacijos analizę galima atlikti pasitelkiant Lygių galimybių kontrolierės tarnybos parengtą Lygių galimybių liniuotę, kuri padės įsivertinti situaciją įvairiais lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties aspektais.

Analizę galite atlikti ir savarankiškai, darbuotojų apklausų arba focus grupių pagalba. Darbuotojų įtraukimas, jų perspektyvos ir pasiūlymų integravimas į lygybės planą padės Jums užtikrinti, kad įmonė lygių galimybių srityje veiktų vieningai, o numatytos iniciatyvos ir priemonės turėtų platų darbuotojų palaikymą.

Šioje skiltyje pateikiame bendras gaires ir pavyzdinį lygybės planą organizacijai. Svarbu tai, kad Jūsų parengtas lygybės planas atlieptų būtent Jūsų įmonės, įstaigos ir organizacijos esamą situaciją ir poreikius lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties srityje.

Gairės lygybės planui rengti

  • Užtikrinkite, kad lygybės plano prioritetai ir siekiami tikslai derėtų su jūsų organizacijos bendra veiklos strategija, organizacijos vizija bei misija.
  • Užtikrinkite, kad lygybės plano tikslai ir priemonės būtų suderinti su lygias galimybes reguliuojančiais įstatymais. Daugiau informacijos apie šiuos reikalavimus rasite leidinyje „Lygios galimybės darbovietėje. Vadovas darbdaviams 2020“
  • Atsižvelgdami į organizacijos bendrą veiklos strategiją ir situacijos analizę, išsikelkite kelis esminius tikslus – prioritetus, kurių link dirbsite kaip organizacija, pavyzdžiui:
 1. geresnis lyčių balansas (bent 40 proc. moterų) visose vadovaujamose pozicijose,

 2. panaikintas darbo užmokesčio tarp moterų ir vyrų atotrūkis, 

 3. 10 proc. daugiau darbuotojų moterų informacinių technologijų departamente,

 4. palankios darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybės,

 5. naujų darbuotojų su negalia įtrauktis į įvairias pozicijas organizacijoje,

 6. palanki ir įtrauki darbo aplinka LGBTI darbuotojams.

 • Apsibrėžkite konkrečias sritis, kuriose įgyvendinsite lygybės plano priemones, pavyzdžiui: lyderystė, komunikacija, personalo atranka, įtraukios darbo kultūros puoselėjimas, darbo sąlygų lankstumas ir pan.
 • Kiekvienoje srityje numatykite konkrečias priemones, kuriomis sieksite išsikeltų tikslų, bei už tikslų įgyvendinimą atsakingus darbuotojus.
 • Numatykite konkrečius laikotarpius ir galutines datas lygybės plane išsikeltiems tikslams pasiekti.

LYGYBĖS PLANO PAVYZDYS (ATSISIŲSTI)