Lygybės planas

Lygybės planas – tai jūsų įmonės, įstaigos arba organizacijos veiksmų planas, kuriuo iškeliami prioritetai lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties srityje, numatomos konkrečios priemonės bei siektini rezultatai.

Prieš rengiant lygybės planą, patartina atlikti lygių galimybių situacijos įmonėje analizę. Ji padės Jums identifikuoti esmines problemas bei išsikelti konkrečius tikslus. Lyčių lygybės situacijos analizę galima atlikti pasitelkiant Lygių galimybių kontrolierės tarnybos parengtą Lyčių lygybės liniuotę arba Lygių galimybių liniuotę, kuri padės įsivertinti situaciją įvairiais lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties aspektais.

Analizę galite atlikti ir savarankiškai, darbuotojų apklausų arba focus grupių pagalba. Darbuotojų įtraukimas, jų perspektyvos ir pasiūlymų integravimas į lygybės planą padės Jums užtikrinti, kad įmonė lygių galimybių srityje veiktų vieningai, o numatytos iniciatyvos ir priemonės turėtų platų darbuotojų palaikymą.

Šioje skiltyje pateikiame bendras gaires ir pavyzdinį lygybės planą organizacijai. Svarbu tai, kad Jūsų parengtas lygybės planas atlieptų būtent Jūsų įmonės, įstaigos ir organizacijos esamą situaciją ir poreikius lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties srityje.

Gairės lygybės plano rengimui

  • Užtikrinkite, kad lygybės plano prioritetai ir siekiami tikslai derėtų su Jūsų įmonės bendra veiklos strategija, įmonės vizija bei misija.
  • Užtikrinkite, kad lygybės plano tikslai ir priemonės derėtų su lygias galimybes reguliuojančių įstatymų reikalavimais. Išsamią informaciją apie šiuos reikalavimus rasite leidinyje „Lygių galimybių įgyvendinimo vadovas darbdaviams“.
  • Numatykite konkretų terminą lygybės plane išsikeltiems tikslams pasiekti.
  • Atsižvelgdami į įmonės bendrą veiklos strategiją ir situacijos analizę, išsikelkite kelis esminius tikslus – prioritetus, link kurių dirbsite kaip įmonė, pavyzdžiui:
 1. lyčių balansas (50 proc. moterų) visose vadovaujančiose pozicijose;

 2. panaikintas darbo užmokesčio tarp lyčių atotrūkis;

 3. 10 proc. daugiau moterų informacinių technologijų departamente;

 4. geresnės darbo ir privataus gyvenimo derinimo galimybės;

 5. naujų darbuotojų su negalia įtrauktis į įvairias pozicijas įmonėje;

 6. palankesnė ir įtraukesnė aplinka darbuotojams, priklausantiems LGBT, ir pan.

 • Apsibrėžkite konkrečias sritis, kuriose įgyvendinsite lygybės plano priemones, pavyzdžiui, lyderystė, komunikacija, personalo atranka, įtraukios kultūros puoselėjimas, darbo sąlygų lankstumas ir pan.
 • Kiekvienoje srityje numatykite konkrečias priemones, kuriomis sieksite išsikeltų tikslų, bei už jų įgyvendinimą atsakingus darbuotojus.

LYGYBĖS PLANO PAVYZDYS (ATSISIŲSTI)