Lygybės planai

Tiesioginė diskriminacija

Tiesiogine diskriminacija laikomas mažiau palankus elgesys su asmeniu dėl jo lyties, amžiaus, negalios, tautybės ir kitų tapatybės bruožų, nei tokiomis pačiomis aplinkybėmis yra, buvo arba būtų elgiamasi su kitu asmeniu, kuris šio tapatybės bruožo neturi. 

Kad būtų galima įvertinti, ar diskriminacijos faktas tikrai buvo, reikia galimai diskriminuojamą asmenį palyginti tokioje pačioje (panašioje) situacijoje su kitu asmeniu. Kitas asmuo gali būti realus, pavyzdžiui, kitas kandidatas į darbo vietą, arba hipotetinis. Tokiu atveju diskriminacija pasireikštų, jeigu su vienu asmeniu elgiamasi mažiau palankiai įstatymų draudžiamu pagrindu, negu yra arba būtų elgiamasi su kitu asmeniu panašioje situacijoje, kuris neturi to paties įstatymų saugomo tapatybės bruožo.

Pavyzdžiui, profesinius reikalavimus geriausiai atitinkantis kandidatas nepriimamas į darbą dėl savo etninės kilmės, motyvuojant tuo, jog kiti organizacijos darbuotojai į jo priėmimą gali sureaguoti nepalankiai. Tai būtų tiesioginė diskriminacija etninės priklausomybės pagrindu, nes kandidatas traktuojamas mažiau palankiai nei toje pačioje situacijoje būtų traktuojami kitos etninės kilmės kandidatai. 

Jeigu sprendimo arba veiksmo motyvas yra akivaizdžiai diskriminacinis, pavyzdžiui, kandidatui darbo pokalbio metu tiesiogiai pasakoma, jog jis nėra tinkamas siūlomai pozicijai dėl savo etninės priklausomybės, tokiu atveju palyginimas su kitu kandidatu gali nebūti būtina sąlyga diskriminacijai konstatuoti.

Palyginama situacija 

Kad situacija būtų palyginama, ji neturi būti identiška, tačiau turi būti panaši tiek, kad būtų galima nustatyti, jog mažiau palankus elgesys yra nulemtas diskriminacijos konkrečiu (-iais) pagrindu (-ais), o ne kitų priežasčių.

Pavyzdžiui, nevienodo atlyginimo mokėjimas skirtingas pareigas einantiems ir nevienodą atsakomybę turintiems darbuotojams negali būti laikomas diskriminacija vien dėl to, kad mažesnį atlyginimą gaunantis darbuotojas yra tam tikros tautybės. Tačiau jeigu darbdavys vienos tautybės darbuotojams suteikia geresnes profesinio tobulėjimo ir paaukštinimo galimybes nei kitos tautybės darbuotojams, tokia situacija gali prilygti diskriminacijai tautybės pagrindu.

Nurodymas diskriminuoti

Tiesioginė diskriminacija gali pasireikšti ir nurodymu diskriminuoti. 

Pavyzdžiui, nurodant nepriimti į darbą tam tikrą tapatybės bruožą turinčio kandidato arba, atvirkščiai, nurodant priimti tik tam tikros lyties, tautybės, amžiaus ar kitą tapatybės bruožą turintį kandidatą.

Tai, jog buvo nurodyta diskriminuoti, negali būti pateisinamas pagrindas diskriminacijai.

Asocijuota diskriminacija

Diskriminacija gali būti asocijuota, kai su asmeniu elgiamasi mažiau palankiai dėl jo sąsajos su asmenų grupe, turinčia tam tikrą tapatybės bruožą. 

Pavyzdžiui, darbuotojui, globojančiam šeimos narį su negalia, nesudaromos vienodos galimybės siekti paaukštinimo, nes, darbdavio manymu, jam būtų per sudėtinga suderinti asmeninius įsipareigojimus ir aukštesnių pareigų atsakomybę. Toks elgesys prilygtų diskriminacijai negalios pagrindu. 

Ketinimas diskriminuoti

Tiesioginė diskriminacija gali pasireikšti ir ketinimu diskriminuoti.

Pavyzdžiui, tai gali būti vieša organizacijos politika arba vieši darbdavio teiginiai, jog jis negali samdyti tam tikrą tapatybės bruožą turinčių asmenų (pavyzdžiui, vyresnio amžiaus darbuotojų) dėl to, jog to nenori klientai.   

Daugialypė diskriminacija

Diskriminacija gali būti daugialypė, kai asmuo diskriminuojamas dėl kelių turimų tapatybės bruožų.

Pavyzdžiui, atsisakoma priimti į darbą vyresnio amžiaus moterį su judėjimo negalia vien dėl šių jos savybių, nors kompetencijos ir įgūdžių siekiamam darbui jai pakanka ir, pritaikius darbo vietą, darbą ji galėtų atlikti.