Darbo santykius reguliuojantys įstatymai Lietuvoje draudžia asmenis diskriminuoti dėl šių jų turimų asmens tapatybės bruožų:

 • lyties;
 • rasės;
 • tautybės;
 • kalbos;
 • kilmės;
 • socialinės padėties;
 • amžiaus;
 • lytinės orientacijos;
 • negalios;
 • etninės priklausomybės;
 • narystės politinėje partijoje arba asociacijoje;
 • religijos;
 • tikėjimo;
 • įsitikinimų ar pažiūrų;
 • ketinimo turėti vaiką (vaikų).

Darbo kodeksas taip pat neleidžia diskriminuoti dėl aplinkybių, nesusijusių su darbuotojo dalykinėmis savybėmis bei kitais įstatymų nustatytais pagrindais.