Darbo santykiuose

 

Tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus darbdaviai privalo įgyvendinti lygias galimybes ir nediskriminuoti draudžiamais pagrindais visose su darbo santykiais susijusiose srityse.

Darbdaviai privalo:

  • priimdami į darbą (arba valstybės tarnybą) taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas;
  • sudaryti vienodas darbo sąlygas ir galimybes kelti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti patirties, taip pat teikti vienodas lengvatas;
  • naudoti vienodus darbo vertinimo kriterijus;
  • naudoti vienodus atleidimo iš darbo kriterijus;
  • už tokį patį ar vienodos vertės darbo užmokestį mokėti vienodą atlyginimą;
  • užtikrinti, kad potencialus arba esamas darbuotojas nepatirtų priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo, ir kad nebūtų duoti nurodymai diskriminuoti;
  • apsaugoti skundą dėl diskriminacijos padavusį darbuotoją, jo atstovą ir liudytojus nuo priešiško elgesio ir kitų neigiamų pasekmių;
  • imtis priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos.

Daugiau informacijos apie diskriminacijos darbo santykiuose prevenciją – skyriuje Ištekliai darbdaviams ir leidinyje „Lygios galimybės darbovietėje. Vadovas darbdaviams 2020“.