Darbo laikas

 

Priimant sprendimus dėl darbuotojų darbo laiko trukmės, darbo valandų, lankstaus darbo galimybių, privalomų arba papildomų atostogų ir kitų su darbo režimu susijusių galimybių, negalima diskriminuoti dėl jų amžiaus, lyties, negalios ir kitų tapatybės bruožų.

Pavyzdžiui, darbdavys atvirai reiškia nepalankią nuomonę apie vyrus, einančius tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų, nes, jo manymu, vyrams tai nėra taip svarbu. Toks darbdavio požiūris gali atgrasyti organizacijoje dirbančius vyrus nuo pasinaudojimo savo teise į tėvystės ar vaiko priežiūros atostogas.

Nediskriminavimo principo užtikrinimas reiškia darbo laiko ir darbo valandų pritaikymą pagal darbuotojų poreikius.

Pavyzdžiui, jei darbdavys nustato nelankstų darbo režimą, kai visiems darbuotojams visą pamainos laiką privaloma būti darbovietėje vienodu nustatytu laiku, ir nesutinka susitarti su darbuotojais dėl individualių darbo laiko režimų, darbuotojai kurie augina vaikus vieni, galėtų atsidurti mažiau palankioje situacijoje. 

Kadangi daugumą tokių darbuotojų paprastai sudaro moterys, toks darbdavio sprendimas galėtų prilygti netiesioginei diskriminacijai lyties pagrindu. Toks sprendimas galėtų sukelti sunkumų ir darbuotojams su negalia ar darbuotojams, norintiems laisvai užsiimti religine praktika. 

Lankstus darbo laiko organizavimas apibūdina alternatyvias darbo formas, kurios palengvina profesinio bei asmeninio gyvenimo derinimą, suteikia erdvės kitiems asmeniniams įsipareigojimams, taip pat mažina stresą, gerina mikroklimatą.

Dažnai taikomos šios lanksčios darbo sąlygos: 

   • nuotolinis darbas visą laiką arba tam tikrą savaitės dalį; 
   • lanksti darbo pradžia ir pabaiga, papildomos laisvos dienos; 
   • „suspaustos darbo valandos“, kai darbo sutartyje numatytas darbo valandas darbuotojas dirba per mažesnį nei numatyta dienų skaičių; 
   • individualizuotas pamainų tvarkaraštis; 
   • galimybė skirtingomis dienomis dirbti skirtingą valandų skaičių;
   • galimybė daryti ilgesnę pertrauką tarp darbo valandų. 

Patarimai

   • Sudarykite sąlygas darbuotojams patiems planuoti savo darbo laiką. Vertinkite jų atliktas užduotis ir pasiekimus, o ne darbe faktiškai praleistą laiką. Laikykitės principo „nesvarbu, kada dirbama, svarbu, kad darbas būtų atliekamas laiku“. 
   • Sudarykite galimybę dirbti iš namų. 
   • Atlikite periodinius visų darbuotojų vertinimus bent kartą per metus. Per juos aiškiai komunikuokite, kokių lūkesčių ateinantiems metams turite ir kokio progreso tikitės iš darbuotojo. Kartu sudarydami ateinančių metų užduočių planą, atsižvelkite į darbuotojo poreikius derinti darbą ir asmeninį gyvenimą. 
   • Susitikimų laiką derinkite prie šeiminių įsipareigojimų turinčių darbuotojų ir atsižvelkite į jų poreikius. Pavyzdžiui, neorganizuokite svarbių susitikimų darbo pradžioje, kai turintiems vaikų darbuotojams gali reikėti nuvesti vaikus į ugdymo įstaigas, arba po darbo valandų; neorganizuokite svarbių susitikimų ne darbo laiku, kuriuose šeiminių įsipareigojimų turintys darbuotojai negalėtų dalyvauti.