Atleidimas iš darbo

Darbuotojo atleidimas negali būti grindžiamas diskriminaciniais motyvais. Atleidimo procedūra negali diskriminuoti darbuotojų dėl jų lyties, amžiaus, negalios ir kitų įstatymų ginamų asmens tapatybės bruožų.

Kaip gali pasireikšti diskriminacija atleidžiant iš darbo?

  • Vyresnio amžiaus paslaugų sektoriaus darbuotojas atleidžiamas tuo pagrindu, kad organizacijos klientams labiau patinka būti aptarnaujamiems jaunesnių darbuotojų.
  • Darbuotojas atleidžiamas iš darbo dėl įsitikinimų. Diskriminacija šiuo pagrindu pasireiškia, kai, pavyzdžiui, žmonės yra atleidžiami iš vadovaujančių pozicijų valstybinėse įstaigose (mokyklose, ligoninėse ir pan.) dėl priklausymo kitai politinei partijai nei savivaldybės Tarybos valdančioji dauguma.
  • Jeigu darbuotojas dėl turimos negalios negali atlikti konkretaus darbo, tokiu atveju atleidimas turi būti svariai pagrįstas ir privalo būti parodyta, jog darbdavys ėmėsi visų jo neproporcingai neapsunkinančių priemonių, kad pritaikytų darbo vietą ir sąlygas negalią turinčiam darbuotojui.

Išimtys gali būti taikomos tais atvejais, kai darbo pobūdis reikalauja, jog darbuotojas atitiktų amžiaus ir fizinės sveikatos reikalavimus, būtinus darbo funkcijoms atlikti.

Atleidimą iš darbo reglamentuoja atskiros Darbo kodekso normos.

Patyrę diskriminaciją atleidžiant iš darbo, darbuotojai turi teisę kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, teismą bei Darbo ginčų komisiją.