Atleidimas iš darbo

Atleidžiant darbuotoją, negalima remtis diskriminaciniais pagrindais. Atleidimo procedūra taip pat negali diskriminuoti darbuotojų dėl jų lyties, amžiaus, negalios ir kitų tapatybės bruožų. 

Kaip gali pasireikšti diskriminacija atleidžiant iš darbo?

  • Vyresnio amžiaus paslaugų sektoriaus darbuotojas atleidžiamas todėl, kad organizacijos klientams labiau patinka būti aptarnaujamiems jaunesnių darbuotojų.
  • Darbuotojui pradedama darbo drausmės pažeidimo procedūra dėl to, jog jis vėluoja į darbą. Darbuotojas nurodo, kad vėluoja, nes negali rasti slaugos paslaugų negalią turinčiam artimajam, už kurio globą yra atsakingas. Tokiu atveju atleidimas būtų diskriminacinis negalios pagrindu.[1]
  • Jeigu darbuotojas dėl turimos negalios negali atlikti konkretaus darbo, tokiu atveju atleidimas turi būti svariai pagrįstas ir privalo būti parodyta, jog darbdavys ėmėsi visų jo neproporcingai neapsunkinančių priemonių, kad pritaikytų darbo vietą ir sąlygas negalią turinčiam darbuotojui.

Išimtys gali būti taikomos tais atvejais, kai darbo pobūdis reikalauja, jog darbuotojas atitiktų amžiaus ir fizinės sveikatos reikalavimus, būtinus darbo funkcijoms atlikti.

Atleidimą iš darbo reglamentuoja atskiros Darbo kodekso normos. Jas taikydami atsiminkite, kad, nepaisant atleidimo priežasčių, negalite diskriminuoti darbuotojo įstatymų draudžiamais pagrindais. 

Darbo kodeksas numato, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos dėl darbuotojo priekabiavimo dėl lyties ar seksualinio priekabiavimo, diskriminacinio pobūdžio veiksmų ar garbės ir orumo pažeidimo kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje. (Darbo kodekso 58 straipsnio 3 dalis, 4 punktas). 

Patyrę diskriminaciją atleidžiant iš darbo, darbuotojai turi teisę kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, teismą bei Darbo ginčų komisiją

[1] Equality and Human Rights Commission, Equality Act Guidance. (2016). What equality means for you as an employer: dismissal, redundancy, retirement and after a worker has left.