Sutarties sudarymas

Sutarties sudarymas

Iki sudarant sutartį su atrinktu kandidatu, taip pat sutarties dar nesudarius, turite laikytis lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų.

Sutarties sudarymui iš atrinkto kandidato negalima prašyti informacijos, kuri yra susijusi su jo sveikatos būkle[1] ar kitomis aplinkybėmis, nesusijusiomis su tiesioginėmis darbo funkcijomis.

Asmens lytis, amžius, negalia, etninė kilmė ar kitas įstatymų saugomas asmens tapatybės bruožas negali būti pagrindu priimant sprendimą, ar darbuotoją įdarbinti visu ar ne visu darbo laiku, taip pat kokios rūšies sutartį pasirašyti su darbuotoju, pavyzdžiui, terminuotą ar neterminuotą. 


[1] Išskyrus kai reikalavimai sveikatos būklei yra tiesiogiai susiję su darbo funkcijų atlikimu.