Lygybės planas

Lygybės plano pavyzdys

Lygybės planas 2018-2020 m.

2018 rugsėjis

Konsultuojantis su darbuotojais, parengti ir paskelbti Lygių galimybių politiką. 

 

2018 rugsėjis

Įkurti Lygių galimybių politikos įgyvendinimo priežiūros grupę.

 

2018 rugsėjis

Patvirtinti skundų dėl diskriminavimo ir priekabiavimo teikimo ir nagrinėjimo tvarką bei paskirti už skundų priėmimą atsakingą darbuotoją.

 

2018 spalis

Peržiūrėti ir atnaujinti kandidatų į darbo vietas atrankos procedūras, atsižvelgiant į lyčių lygybės ir nediskriminavimo draudžiamais pagrindais reikalavimus.

 

2018 spalis

Peržiūrėti ir atnaujinti darbo pareigybių aprašymus, užtikrinant, kad nustatyti reikalavimai derėtų su lyčių lygybės ir nediskriminavimo principais bei gerosiomis praktikomis.

 

2018 spalis

Peržiūrėti ir atnaujinti darbo skelbimų rengimo taisykles; papildyti darbo skelbimus, nurodant, kad organizacija X yra lygias galimybes užtikrinantis darbdavys.

 

2018 spalis

Peržiūrėti ir atnaujinti darbuotojų darbo vertinimo bei paaukštinimo pareigose kriterijus ir tvarką, atsižvelgiant į lyčių lygybės ir nediskriminavimo reikalavimus.

 

2018 spalis

Peržiūrėti ir atnaujinti atleidimo iš darbo tvarką ir procedūras, atsižvelgiant į lyčių lygybės ir nediskriminavimo reikalavimus.

 

2018 lapkritis

Peržiūrėti ir atnaujinti darbo apmokėjimo sistemą, atsižvelgiant į lyčių lygybės ir nediskriminavimo reikalavimus.

 

2019 lapkritis

Priimti (peržiūrėti ir atnaujinti) Darbo vietos, sąlygų ir patalpų pritaikymo darbuotojams, turintiems negalią, politiką.

 

2019 gruodis

Peržiūrėti ir atnaujinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tvarką ir procedūras, atsižvelgiant į lyčių lygybės ir nediskriminavimo reikalavimus.

 

2019 sausis

Peržiūrėti socialinės atsakomybės strategiją, suderinant jos nuostatas su lyčių lygybės ir nediskriminavimo principais.

 

Papildomos priemonės

2018 spalis

Sudaryti lankstaus darbo režimo galimybę šeimos ir su artimųjų globa susijusių įsipareigojimų turintiems darbuotojams.

 

2018

lapkritis

Nustatyti naują susitikimų organizavimo tvarką, numatant, kad susitikimai organizuojami ne anksčiau nei 9 val. ryto ir ne vėliau kaip 16 val., atsižvelgiant į vaikus auginančių darbuotojų įsipareigojimus.

 

2018 lapkritis – 2018 gruodis

Peržiūrėti darbo užmokestį (atlikti darbo užmokesčio auditą).

 

2019 sausis – 2019 gruodis

Sumažinti objektyvių priežasčių neturintį darbo užmokesčio atotrūkį 2 procentais iki 2019 m. pabaigos.

 

2019  kovas

Peržiūrėti  vidinės ir išorinės komunikacijos taisykles, suderinant su lyčių lygybės ir nediskriminavimo principais; peržiūrėti  informaciją ir vaizdo medžiagą organizacijos X internetinėje svetainėje, socialinėje medijoje, ir komunikacijos su klientais šablonus; atnaujinti informaciją ir komunikacijos šablonus, kad organizacijos X komunikacija atspindėtų organizacijos X įsipareigojimą lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams.

 

2019 kovas - liepa

Organizuoti mokymus darbuotojams nediskriminavimo ir lyčių lygybės srityje.

 

2019 rugpjūtis-gruodis

Parengti ir pradėti įgyvendinti mentorystės programą, atvirą visiems profesinio tobulėjimo siekiantiems darbuotojams.

 

 Įgyvendinimo priežiūra

2018  rugsėjis

Atlikti darbuotojų apklausą apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą organizacijoje.

 

2018 gruodis

Pateikti pusmečio ataskaitą apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą Lygių galimybių priežiūros grupei.

 

2019  balandis -

2019  rugpjūtis

2019  lapkritis

Pateikti ketvirčio ataskaitas apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą Lygių galimybių priežiūros grupei.

 

2019

gruodis

Atlikti darbuotojų apklausą apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą organizacijoje.

 

2020 sausis

Pateikti metinę ataskaitą apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą Lygių galimybių priežiūros grupei.