Darbuotojų atranka

Darbuotojų atranka

Darbdavys neprivalo turėti formalios darbuotojų atrankos tvarkos, tačiau objektyviais kriterijais paremta darbuotojų atrankos tvarka yra vienas iš būdų sumažinti diskriminacijos tikimybę atrankos procese.

Gerosios praktikos vykdant kandidatų atranką

 • Parenkite visų esamų ir ieškomų darbuotojų pareigybių aprašymus ir reguliariai juos atnaujinkite.
 • Kiekviename pareigybės aprašyme nurodykite konkretaus darbo funkcijas ir realias šiam darbui atlikti reikalingas dalykines savybes bei kitus reikalavimus - išsilavinimą, patirtį, kompetenciją, įgūdžius.
 • Galite naudoti paraiškos formas su konkrečiais klausimais, kurie padėtų gauti esminę informaciją apie kandidato dalykines savybes.
 • Paraiškos formoje neklauskite apie kandidato šeiminę padėtį ar šeimos planus.
 • Jeigu siūlomam darbui nebūtina mokėti naudotis kompiuteriu, supaprastinkite atrankos procedūrą, pavyzdžiui, suteikite galimybę pateikti paraišką žodžiu telefonu, kad nesusiaurintumėte galimų kandidatų rato.

Kandidatų atranka darbo pokalbiui – gerosios praktikos

 • Į atrankos vykdymą įtraukite daugiau nei vieną asmenį.
 • Užtikrinkite, kad atranką vykdantys asmenys yra susipažinę su lygių galimybių reikalavimais.
 • Atrenkant kandidatus pokalbiui, naudokite vienodą sąrašą objektyvių vertinimo kriterijų, remiantis pareigybės aprašymu.
 • Išreitinguokite kandidatus, skirdami taškus už kiekvieną išpildytą reikalavimą. Į darbo pokalbį turėtų būti pakviesti visi kandidatai, atitinkantys darbo skelbime nurodytus reikalavimus.
 • Niekada neatmeskite kandidatų vien dėl jų lyties, tautybės, etninės kilmės, amžiaus ar kitu įstatymų draudžiamu pagrindu.
 • Vertinant asmens išsilavinimą, niekada neteikite pirmenybės konkrečią mokslo įstaigą baigusiems asmenims – tai galėtų prilygti tiesioginei diskriminacijai dėl socialinės padėties.
 • Neatmeskite kandidatų vien tuo pagrindu, kad kandidato karjeroje buvo pertrauka – tai galėtų prilygti netiesioginei diskriminacijai dėl lyties, kadangi moterys dažniau daro karjeros pertraukas dėl šeiminių priežasčių.
 • Prie kiekvieno neatrinkto kandidato trumpai nurodykite priežastis, kodėl šis kandidatas neatitiko pareigybei keliamų reikalavimų. Šią informaciją galėsite pateikti kandidatui, jeigu jis teirausis, kodėl nebuvo atrinktas.
 • Rekomendacijų iš buvusio darbdavio prašykite tik su kandidato sutikimu ir tik tokių, kurios susijusios su profesinėmis savybėmis ir darbo funkcijomis. [1]

Darbo pokalbis

Dažniausias darbuotojų atrankos būdas yra darbo pokalbis. Jeigu pasirinkote kviesti kandidatus į darbo pokalbį, jo metu negalite diskriminuoti kandidatų dėl jų lyties, tautybės, etninės kilmės ir kitais įstatymų draudžiamais pagrindais.

Gerosios praktikos

 • Pasiruoškite darbo pokalbio vedimo scenarijų ir klausimų, susijusių su pareigybės profesiniais reikalavimais, sąrašą.
 • Pasirenkite kandidatų vertinimo formas pagal pareigybės reikalavimus.
 • Jeigu pokalbį veda daugiau nei vienas asmuo, pildykite atskiras vertinimo formas.
 • Visiems kandidatams užduokite tuos pačius klausimus. Klausimai turi būti tiesiogiai susiję su darbo funkcijomis ir jam atlikti reikalingais įgūdžiais bei savybėmis. Uždavę iš anksto paruoštus klausimus, galite prašyti kiekvieno kandidato papildyti savo atsakymus, kad gautumėte išsamesnės informacijos.
 • Su kandidato sutikimu, darbo pokalbį galite įrašyti.[3]

Tinkamiausio kandidato atranka

 • Užbaigus darbo pokalbių etapą, peržiūrėkite visą surinktą informaciją, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą dėl tinkamiausio kandidato.
 • Nesivadovaukite išankstinėmis nuostatomis dėl kandidato lyties, amžiaus, ar kitų įstatymų saugomų asmens tapatybės bruožų. Remkitės tik atrankos proceso metu surinkta informacija apie kiekvieno kandidato tinkamumą atlikti darbą.
 • Įvertinkite kiekvieną kandidatą taškais pagal jo atitikimą būtiniems ir pageidaujamiems profesiniams reikalavimams.
 • Sudarykite kandidatų reitingą ir atrinkite daugiausiai taškų surinkusį kandidatą.
 • Parenkite trumpą pagrindimą kiekvienam nesėkmingam kandidatui, nurodant, kokių profesinių reikalavimų jo kandidatūra neatitiko. Tai padės išvengti situacijų, kai kandidatai mano, jog nebuvo atrinkti dėl kitų priežasčių nei jų profesinės savybės.
 • Nesėkmingus kandidatus informuokite nurodydami konkrečias su profesiniais reikalavimais susijusias priežastis.

[1] Equality Commission for Northern Ireland, "A unified guide to promoting equal opportunities in employment", 2016

[2] Equality Commission for Northern Ireland, "A unified guide to promoting equal opportunities in employment", 2016

[3] Equality Commission for Northern Ireland, "A unified guide to promoting equal opportunities in employment", 2016